ก้าวย่างของธรรมนูญสุขภาพบ้านมดตะนอย

  • photo  , 960x960 pixel , 142,587 bytes.
  • photo  , 1280x1280 pixel , 182,704 bytes.
  • photo  , 960x960 pixel , 125,644 bytes.
  • photo  , 960x960 pixel , 125,775 bytes.

ชุมชนบ้านมดตะนอยร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำธรรมนูญสุขภาพบ้านมดตะนอย ครั้งที่ 2

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ก่อนยกร่างเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนทุกครัวเรือนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ

รายงานเมื่อวันที่  11 ก.พ.65

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน