บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลไกที่ท้าทายของการสร้างสุขภาวะของสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

by punyha @2 ก.พ. 65 12:24 ( IP : 171...210 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x540 pixel , 322,799 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 236,285 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 303,799 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 361,759 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 447,172 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 270,851 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 298,457 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 454,399 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 277,025 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 126,787 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,679 bytes.
 • photo , 2000x1125 pixel , 178,601 bytes.

สรุปบทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลไกที่ท้าทายของการสร้างสุขภาวะของสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะ

๑)การรับมือกับสถานการณ์การระบาดโควิด โดยต้องมีมาตรการอย่างเข้มงวด และรับมือต่อผลกระทบด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ

๒)การถ่ายโอน รพ.สต.ให้กับ อบจ.เป็นการเปลี่ยนแปลงและจัดระบบการบริการรูปแบบใหม่ โดยเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น หากมีการสร้างการมีส่วนร่วมและระบบสนับสนุนที่มีการเตรียมความพร้อม โดยเครือข่ายสมัชชาต้องมีการติดตามและมีส่วนร่วมกับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจดังกล่าว

๓)การเตรียมการเลือกตั้ง/การปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

๔)การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๓ โดยกำหนดกรอบทิศทางเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพและจับต้องได้มากที่สุด

๕)การจัดทำแผนพัฒนาของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิกฟื้นประเทศไทยหลังสถานการณ์โควิด

๖)การปรับกระบวนการเนื้อหาสมัชชาสุขภาพโดยมีเนื้อหาในเรื่องของความเป็นธรรมด้านสุขภาพ การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความหวังและโอกาสให้กับประเทศไทย

๗)ประเด็นร่วมการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ในประเด็นจัดระบบรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งจะเป็นปัญหาใหม่ในโอกาสหน้า และประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การพึ่งพาตนเอง การเกาะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเป็นครัวโลก โดยจะมีการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็น และประเด็นสิ่งแวดล้อม ฝุ่น PM ๒.๕  รวมถึงการปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์

๘)การบริหารจัดการโครงการ โดยสตง.มีการเร่งรัดให้มีการบริหารจัดการโครงการในปีที่ผ่านมา โดยให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการส่งรายงานและเอกสารการเงิน ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาระบบการส่งงานผ่าน IT

๙) เวทีกลางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด หรือการเชื่อมต่อกับระดับพื้นที่ ระดับตำบล ซึ่งมีการออกคำสั่งในการจัดกลไกของบางพื้นที่ องค์ประกอบของกลไกมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่เป็นกลไกกลางในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ต่อไป

บทบาทสมัชชาสุขภาพจังหวัดกลไกที่ท้าทายของการสร้างสุขภาวะของสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อปรึกษาหารือ ทบทวนทิศทางเป้าหมาย และวางแผนสำคัญในปี ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.ผ่านทางระบบ Zoom meeting

ปราณี วุ่นฝ้าย  รายงาน

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. 25650202-AP PHA Assembly.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน