"SUCCESS ปาดังเบซาร์"

by punyha @5 ม.ค. 65 10:07 ( IP : 171...83 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 83,443 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,759 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 100,478 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,396 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,660 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,696 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,795 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 98,040 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 160,574 bytes.
 • photo , 1536x2048 pixel , 190,397 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,201 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 97,067 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 93,407 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 155,588 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 134,330 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 122,970 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 109,230 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,822 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,109 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 126,688 bytes.

"SUCCESS ปาดังเบซาร์"

ก่อนปีใหม่ (30 ธันวาคม 2564) นัดหมายคณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองปาดังเบซาร์ ดูร่างแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลประเมินความเปราะบางของเมืองรอบสุดท้าย

จุดเน้นของเมือง เจาะลึกไปยังปัญหา PM 2.5 หรือมลภาวะทางอากาศที่เป็นปัญหาหลัก แม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ก็เลือกนำปัญหาร่วมมาดำเนินการ

ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับเด็กและผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรง พร้อมสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาดูข้อมูลร่วมกับการวิเคราะห์ความเป็นเมืองในมิติต่างๆ ดูความพร้อมของเมืองว่ามีระบบรองรับเพียงพอหรือไม่ ครอบคลุมหรือไม่ ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่

การประเมินเมืองโดยทีมองค์กรประชาสังคม จะเป็นกระบวนการสำคัญทำให้เกิดการรวมตัว เข้าถึงสภาพปัญหาและศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและผลักดันนโยบายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาของเมืองชายแดน ที่เต็มไปด้วยการขนส่งสินค้า รถบรรทุก ก่อมลภาวะให้กับเด็กๆแลกกับรายได้ไม่มาก แต่ต้องเป็นผู้เสียสละรับผลกระทบโดยตรงจากการค้าข้ามแดน และฝุ่นควันจากไฟป่า การเผาไหม้ไร่อ้อย การเผาขยะของชุมชนทั้งจากต่างแดนและในพื้นที่

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน