ความคืบหน้าจากเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

 • photo , 1477x1108 pixel , 146,649 bytes.
 • photo , 606x1280 pixel , 116,209 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,750 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,584 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 177,843 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,458 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 122,776 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 96,981 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 197,340 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 197,960 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 122,021 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 84,478 bytes.
 • photo , 960x455 pixel , 95,409 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 91,519 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 88,447 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 91,519 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,460 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 145,364 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 148,337 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,782 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,456 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,713 bytes.

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564  เวลา 13.00  -16.00 น. สถานที่ : กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน ชุมชนแหลมสนอ่อนได้มีการจัดกิจกรรมระดับชุมชน คือ

1.ตัวแทนโซนที่ 1 - 5 จำนวน 12 คนมาทำการทบทวนข้อมูลจำนวนหลังคาเรือนในแผนที่ทำมือซี่งได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

ผลที่ได้คือ แผนที่ทำมือของชุมชนแหลมสนอ่อน สามารถระบุรายละเอียดได้ว่า ณ ปี 2564 ชุมชนแหลมสนอ่อนมีจำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 59 หลังคาเรือน

2.สร้างความเข้าใจและมอบหมายตัวแทนของแต่ละโซนให้ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรและข้อมูลจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในแต่ละหลังคาเรือนภายในชุมชน โดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มเติมในแผนที่ทำมือของชุมชน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอต่อ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  และสำนักช่าง เทศบาลนครสงขลา อันเป็นการเข้าสู่กระบวนการจัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข 553 พื้นที่แหลมสนอ่อนในลำดับถัดไป


ก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2564 แกนนำ 10 ชุมชนแออัดเขตเทศบาลนครสงขลา ร่วมมือกันสำรวจและจัดก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชุมชนของตนเองเพื่อร่วมกันหาทางออกโดยใช้หลักการ " รู้จักตนเอง" เพื่อพยายาม "พึ่งตนเอง" ให้ได้

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นัดกันมาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้  รวมถึงช่วยกันคิดช่วยกันคุยเพื่อหาทางออกของปัญหาในชุมชนตนเอง โดยใช้การ "เพิ่มเพื่อน"

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นัดหิ้วข้าวกล่องและปิ่นโต มาร่วมกันทำแผนที่ทำมือชุมชน ต่างคนต่างทำ แต่ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเช่นแต่ก่อนแล้ว จากปัญหาที่แทบจะไร้ทางออก มาถึงวันนี้เริ่มมองเห็นถนนสาย  "สุข" ขึ้นมาบ้างแล้ว

ถนนสาย "สุข" ไม่เกินความพยายามของคนบ่อยาง สงขลา (อย่างแน่นอน)

#พอช.

#มูลนิธิชุมชนสงขลา

#โครงการ SUCCESSเมืองบ่อยาง

#เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา

บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน