"วงกลาง SUCCESS ประจำเดือนธันวาคม 2564"

by punyha @9 ธ.ค. 64 15:18 ( IP : 171...52 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 63,903 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 193,726 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,852 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,808 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,769 bytes.
 • photo , 1366x768 pixel , 193,726 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 291,753 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 63,903 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 354,825 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 60,852 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 227,177 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 249,355 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 245,539 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 248,156 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 324,066 bytes.

"วงกลาง SUCCESS ประจำเดือนธันวาคม 2564"

วันที่ 7 ธันวาคม 2564  แกนนำ 6 เมืองโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

รอบนี้นำประสบการณ์การเกิดน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มาบอกเล่าพร้อมกับชี้ประเด็นสำคัญ ที่จะใช้ข้อมูลจากสถานการณ์นำมาวิเคราะห์ระบบเมือง ทั้งในแง่ปัญหาและศักยภาพ ประเด็นสำคัญอยู่ที่การร้อยเรียงสถานการณ์ที่เกิดจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ เห็นระบบโครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่รับน้ำ มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปอย่างไร

เรื่องสำคัญคือ แก้ปัญหาน้ำท่วมแต่กระทบกับน้ำแล้ง ทั้งที่น้ำท่วมกระทบเราเพียงชั่ววัน แต่น้ำแล้งอยู่กับเรานานกว่า การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เน้นเปลี่ยนคลองให้เป็นคูทำลายระบบนิเวศ การฟื้นฟูสายคลองและรักษาพื้นที่รับน้ำ นอกจากไม่เปลี่ยนธรรมชาติแล้วยังสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และนำมาสร้างคุณค่าในเชิงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วย

นอกจากนั้นยังไม่แลกเปลี่ยนการทำแบบสอบถาม การเก็บข้อมูล ที่แต่ละเมืองได้สร้างกระบวนการของตน เมื่อนำมาแลกเปลี่ยนกันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ การให้แต่ละพื้นที่ได้เข้าถึงคำถามสร้างคำถาม รูปแบบของตนจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม เป็นเครื่องมือในการทำงาน ทีมกลางเมื่อได้ให้กรอบแนวคิดของโครงการไปแล้วจะช่วยเสริมให้ในบางมุมที่อาจมองข้าม แต่จะไม่แทรกแซง เคารพการตัดสินใจของพื้นที่ ทำได้เพียงการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เท่านั้น

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน