"วงกลาง 6 เมืองsuccces ภาคใต้" ประจำเดือนกันยายน 2564

by punyha @11 ก.ย. 64 12:27 ( IP : 171...25 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 340,749 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 275,636 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 242,558 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 442,324 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 373,324 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 259,634 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 312,059 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 247,333 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 334,861 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 390,292 bytes.

"วงกลาง 6 เมืองsuccces ภาคใต้"

วันที่ 6 กันยายน 2564 ตัวแทนคณะทำงานทั้ง 6 เมืองที่ร่วมดำเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผู้รับผิดชอบหลักงานโครงการ SUCCESS ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

1)เมืองบ่อยาง อยู่ในช่วงการเรียนรู้การปรับทีม ฝึกทำแบบสอบถาม ลองสัมภาษณ์ฺ ตั้งหัวข้อในการเก็บข้อมูล ปัญหาร่วมสำคัญของเมืองและคนจนเมืองที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือ ที่อยู่อาศัย ในช่วงโควิดได้ร่วมมือกับพอช.บ้านมั่นคง และทน.สงขลาในการส่งอาหารให้กับ CI และเปิดกิจกรรมปิ่นโตตุ้มตุ้ยช่วยเหลือคนจนเมืองด้วยกัน

2)เมืองพะตง สถานการณ์โควิดกำลังคุกคามหนักที่ชุมชนหลบมุมและอบต. ทีมได้จัดระบบการทำงาน ทำความเข้าใจการเงิน ปัญหาร่วมของเมืองก็คือการมีคนต่างถิ่นจากสถานประกอบการโรงงาน ที่ยังไม่มีสำนึกร่วมของความเป็นชุมชนเดียวกัน รวมถึงการปรับตัวในการทำงานที่แตกต่างจากเดิม

3) เมืองโตนดด้วน หัวหน้าทีมติดโควิด แต่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ทุกเมืองได้เรียนรู้ร่วมกันถึงปัญหาและแนวปฎิบัติในขณะติดเชื้อ เมืองต้องการเพิ่มทีมที่มีศักยภาพเข้ามา ได้แก่ เลขานายก ผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาร่วมของเมืองก็คือระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชน

4) เมืองละงู เข้าสู่ขั้นตอนการปรับการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ การกำหนดบทบาทภารกิจของทีมคณะทำงาน และทำแผนปฎิบัติการที่จะลงพื้นที่เป้าหมาย คู่ขนานกับการเมืองภาพรวมของเมือง ปัญหาร่วมเป็นเรื่องของสำนึกอุปภัมภ์หรือความเป็นเมืองรองที่ยังผูกติดอยู่กับผู้คน

5)เมืองควนลัง อยู่ในระหว่างการปรับตัวและหาวิธีการทำงานร่วมกัน เริ่มเก็บข้อมูล เพื่อที่จะวิเคราะห์ชุมชนและเมือง

6)เมืองปาดังเบซาร์ สถานการณ์โควิดระบาดรุนแรง ต้องการเพิ่มทีมให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ปฎิบัติกับทีมยุทธศาสตร์

สถานการณ์โควิดที่ยังทรงตัวหรือรุนแรงขึ้นยังเป็นอุปสรรคใหญ่ แต่ก็ช่วยให้เห็นจุดอ่อนของระบบเมืองของตนได้ดี

ทีมกลางขอให้ทุกเมืองทำกิจกรรมและส่งเอกสารการเงินตัวจริงของงวดแรกที่ได้ดำเนินการไปในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม เพื่อให้มูลนิธิชุมชนสงขลาจัดส่งให้กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยต่อไป

นัดครั้งต่อไปวันที่  5 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00-12.00 น. ดูตัวอย่างการเงินและร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน