"ปลูกผักอินทรีย์รับมือโควิด"

 • photo , 1477x1108 pixel , 198,029 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,652 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 103,774 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 238,996 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 124,445 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 255,462 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 98,524 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 83,817 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 245,140 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 230,974 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 193,771 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 219,786 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 97,025 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 67,440 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,309 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 151,232 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 148,929 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 153,408 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 136,789 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 136,789 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 118,373 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,005 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 153,286 bytes.
 • photo , 960x738 pixel , 104,087 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 113,019 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,374 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,455 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,408 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,006 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 223,833 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 154,042 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,406 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,627 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 105,804 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,301 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 195,484 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 94,129 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 186,887 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 90,746 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 250,969 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 252,264 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 227,495 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 220,767 bytes.

"ปลูกผักอินทรีย์รับมือโควิด"

โควิดระลอกใหม่นี้เล่นงานเราหนักกว่าเดิมหลายเท่า ผู้คนจำนวนมากถูกจำกัดบริเวณอยู่ในบ้าน จึงเป็นที่มาของการปรับกิจกรรมยุค New Normal ของมูลนิธิชุมชนสงขลา

๑.ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on Zoom กลับมาอีกครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักในรูปแบบต่างๆผ่านระบบประชุมทางไกลของ Zoom โดยจัดทุกวันอาทิตย์ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่มีครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี เป็นวิทยากรหลัก เนื้อหาเน้นการสร้างความมั่นคงอาหารในระดับครัวเรือน และเรียนรู้พื้นที่ตัวอย่างที่น่าสนใจ และบันทึกการจัดนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูป "ธรรมนูญ on air" ให้คนที่ไม่สามารถเข้าเรียนรู้ได้สามารถชมย้อนหลัง จัดมาถึง EP ๑๓ แล้ว

๒.ส่งเสริมการปลูกผักด้วยเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ที่มีเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้รวบรวมเอาไว้ เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มีหลากหลายสายพันธ์ุเป็นการส่งเสริมพันธุกรรมพื้นบ้านไปด้วย สามารถให้ผลผลิตต่อเนื่อง ไม่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมที่จำหน่ายในท้องตลาด ให้ผลผลิตได้ครั้งเดียว และไม่สามารถส่งต่อเมล็ดพันธุ์ได้อีก

มูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ให้กับสมาชิกของห้องเรียนสวนผักคนเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งต่อเมล็ดพันธุ์กว่า ๖๐ สายพันธุ์ ให้กับสมาชิกกว่า ๒๐ คนและส่งต่อให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน