คณะทำงานเมืองละงูประชุมวางแผนการดำเนินงานประเมินความเปราะบางของเมือง

by punyha @27 ส.ค. 64 10:08 ( IP : 124...170 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 101,764 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,423 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 184,428 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,600 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 139,163 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 102,719 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 150,336 bytes.
 • photo , 713x467 pixel , 37,658 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 63,211 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 73,042 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,786 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 128,853 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,262 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,209 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,143 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 122,036 bytes.
 • photo , 960x721 pixel , 74,345 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,533 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,781 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 64,142 bytes.
 • photo , 960x1279 pixel , 130,593 bytes.

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

คณะทำงานเมืองละงูร่วมประชุมทำความเข้าใจกันในทีม(กลไก)และทวนเป้าหมายงาน ภารกิจงาน หน้าที่

เป็นกระบวนการในการออกแบบกิจกรรม

กิจกรรมที่1 เกิดผล นำผลไปขยับต่อในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ต่อ 4

4 ต่อ 5 เวทีที่ 5 คือการส่งต่อผลของงานสู่พื้นที่ และหน่วยงาน

พร้อมกันนั้นจะได้ทีมจากการเนินโครงการฯที่เราเรียกว่า กลไก กลไกในระดับชุมชน กลไกเครือข่ายฯ ในกลไกที่มีหน่วยงานเข้าร่วมอยู่ด้วย สู่การมองเมืองละงู และลงมือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมืองละงู

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน