สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่

 • photo , 960x540 pixel , 392,607 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 491,426 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 423,554 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 230,388 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 264,135 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 364,405 bytes.

สรุปการหารือเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกับสสอ.หาดใหญ่

1)สถานการณ์แพร่ระบาดโควิดระลอก 4 ของหาดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่ทน.หาดใหญ่ ที่มี 103 ชุมชน พบกลุ่มชุมชนพื้นที่เสี่ยงที่สุดมี 5 แห่ง อยู่แนวสถานีรถไฟไปถึงรพ.หาดใหญ่ทั้งสองฟากถนน เป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ประมาณการว่าจะมีผู้ติดเชื้อราว 10-20% ขณะที่ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยในระบบกลุ่มผู้ป่วยเหลืองและแดง เริ่มเต็มจำนวนเตียงที่ทางระบบสาธารณสุขเตรียมรองรับแล้ว และเริ่มรุกคืบพื้นที่กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว หากเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะเป็นเรื่องไม่ดีอย่างมากกับพื้นที่เมืองหาดใหญ่

2)แนวทางที่หน่วยงานเตรียมดำเนินการคือ การเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ 5 ชุมชนดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีศูนย์พักคอยเพื่อรอส่งต่อหรือ (Community Isolation) ทีมสสอ.และทน.หาดใหญ่ประมาณการไว้ว่าจะมีห้องพักและจำนวนเตียงราว 500 เตียงเป็นอย่างน้อยรองรับ โดยพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่สุดทั้งในเชิงพื้นที่ การจัดการ ระยะทาง จำนวนเตียง ก็คือ โรงแรมเจบี แต่ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจกับประชาชน ยังมีแรงต้านของชุมชน จำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจใน 3 แนวทาง ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนะดังนี้

1.สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัย นำเสนอให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่น ให้มีระบบคัดกรองเฝ้าระวังตั้งแต่มีแนวรั้วกั้น ประสานให้มีกำลังทหารมาเฝ้าระวังตลอด 24 ชม.ตรวจสอบการเข้าออกอย่างเข้มงวด

2.ให้ชุมชนรอบโรงแรมได้สิทธิในการฉีดวัคซีน เป็นแรงจูงใจ ซึ่งสามารถตรวจสอบตามจำนวนครัวเรือนได้

3.สร้างความตระหนักว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องใช้โรงแรมนี้ในการจัดทำศูนย์พักคอย และหากไม่สามารถดำเนินการได้จะมีผลต่อการบริหารจัดการในภาพรวม และจะส่งผลกระทบต่อการรับมือผู้ป่วยที่มีมากขึ้น ซึ่งสุดท้ายก็เลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนไม่ได้อยู่ดี

ทั้งนี้จะต้องมีการสื่อสารทางสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ให้เป็นประเด็นสาธารณะไปด้วย พร้อมกับผลักดันมาตรการให้ทางฝ่ายปกครองเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสื่อสารกับชุมชน

ปัจจุบันยังมีโรงแรมรถไฟที่ตอบรับเข้าเป็น CI อีก 1 แห่ง

บันทึกการหารือ วันที่ 4 สิงหาคม 2564

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน