หุ้นส่วนร่วมพัฒนาสงขลา

 • photo , 960x719 pixel , 78,255 bytes.
 • photo , 960x661 pixel , 97,436 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,796 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,234 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 97,800 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,606 bytes.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ท่านนายกอบจ.สงขลา(ไพเจน มากสุวรรณ์) เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับงบประมาณและมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา

ผมไปในฐานะรองประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และคุณกมลทิพย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ในฐานะที่มูลนิธิชุมชนสงขลาทำงานเป็นหุ้นส่วนและเป็นลมใต้ปีกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาตามยุทธศาสตร์ชาติ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" และวิสัยทัศน์สงขลา "สงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

งานที่มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ อบจ.แบบร่วมคิด ร่วมทำ ในงานสวนผักคนเมือง จนก่อเกิดแอพพลิเคชั่น กรีนสไมล์ ที่มีข้อมูลคนปลูก จนถึงผู้บริโภค แอพพลิเคชั่น Imed@home ที่มีฐานข้อมูลคนพิการ คนป่วยติดเตียง ของทั้งจังหวัดสงขลา เมื่ออสม.เยี่ยมไข้สามารถรายงานเข้าใน App ได้

ในการประชุมทางอบจ. ได้แจ้งให้ทราบว่า โรงไฟฟ้าที่จะนะไม่เสียภาษีค่าไฟฟ้าที่ส่งขายให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสงขลานำไปรวมจ่ายที่สำนักงานใหญ่ที่นนทบุรี ทำให้ขาดรายได้ภาษีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พึงมีพึงได้ของสงขลา ความอู้ฟู่ไปปรากฎที่นนทบุรี รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลของกัลฟ์ ที่ตั้งอยู่หลายโรงในสงขลาที่เอารายได้ค่าไฟที่ผลิตและขายได้ไปรวมเสียภาษีที่สำนักงานใหญ่ ได้นำเสนอให้ อบจ.ออกข้อบัญญัติ เก็บภาษีมิเตอร์ที่จ่ายไฟออกขาย แบบเดียวกับภาษีหัวจ่ายน้ำมันที่เรียกเก็บจากปั๊มน้ำมันในจังหวัดสงขลา นี่ยังไม่รวมถึงต้องคำนึงถึงภาษีค่าแอร์ไทม์ของค่ายมือถือต่างๆที่เก็บจากคนในจังหวัดสงขลา ที่ต้องจ่ายภาษีให้จังหวัดครับ และฝากต้องคำนึงถึงสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ขอนำรายได้ไปรวมกับสำนักงานใหญ่ครับ

ชัยวุฒิ  บุญวิวัฒนาการ  บันทึกเรื่องราว

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน