"iMedcare"

by punyha @4 มิ.ย. 64 10:59 ( IP : 171...44 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 733x501 pixel , 20,385 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 73,517 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 100,870 bytes.
  • photo  , 1920x1080 pixel , 115,870 bytes.

"iMedcare"

ประชุมทีม iMedcare กำหนดแนวทางดำเนินงานในช่วง ๓ เดือนจากนี้

iMedcare จะเป็น Application ใหม่ที่แตกยอดออกจาก iMed@home ดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลา ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.และเครือข่ายโดยการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ดิจิทัลสำหรับการแก้ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืนโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมาย พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยที่บ้าน ร่วมกันระหว่างผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน Home care giver และทีมกลางในการให้บริการ ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในอนาคต

จุดเด่นของ Platform นี้ลดช่องว่างการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ตอบสนองผู้รับบริการที่ต้องการการดูแลที่บ้าน และเข้าไม่ถึงระบบบริการที่สาธารณสุขจัดให้ โดยเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม มีระบบการควบคุมมาตรฐานการบริการ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ อีกทั้งดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ไม่ได้แสวงหากำไร มีมาตรฐานในราคาเป็นธรรม เป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรในระบบ

หลังจากนี้จะมีการนัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือและสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างการให้บริการร่วมกันต่อไป หน่วยงานใด CG หรือ CM พื้นที่ใดสนใจร่วมติดต่อมาได้ครับ

เฟสแรกจะทำต้นแบบในพื้นที่เขตเมืองและชานเมืองจังหวัดสงขลาก่อนที่จะขยายต่อไป

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน