"SUCCESS ภาคใต้"

by punyha @20 เม.ย. 64 14:31 ( IP : 171...177 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 365,408 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 320,125 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 343,386 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 368,327 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 328,561 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 300,844 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 319,659 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 362,650 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 266,851 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 250,906 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 291,157 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 510,942 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 287,148 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 255,301 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 272,910 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 166,637 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 322,877 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 247,911 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 315,725 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 339,140 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 354,327 bytes.
 • photo , 1170x1560 pixel , 153,379 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 201,837 bytes.

"SUCCESS ภาคใต้"

วันที่ 20 เมษายน 2564

นัดแกนนำเมือง 6 เมืองของภาคใต้ ได้แก่ เมืองละงู เมืองโตนดด้วน เมืองบ่อยาง เมืองควนลัง เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom นำเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีที่ 2 ของโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป  และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับผิดชอบ ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา

โดยภาพรวมแต่ละเมืองมีบริบท จุดเด่นแตกต่างกัน

1)เมืองละงู ทำงานในขอบเขตเมืองลุ่มน้ำละงู จ.สตูล สภาพเมืองกำลังพัฒนาจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมือง ชุมชนการท่องเที่ยว เน้นพื้นที่กลางน้ำ 3 ชุมชน ศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ กลุมเป้าหมายจะเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ป่วย คนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำหลักได้แก่ เครือข่า่ยรับมือภัยพิบัติ อสม.

2)เมืองโตนดด้วน จ.พัทลุง พื้นที่หลักอยู่ที่ต.โตนดด้วนและใกล้เคียง ศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำหลักได้แก่ องค์กรชุมชน อสม.

3)เมืองบ่อยาง พื้นที่หลักอยู่ที่ทน.สงขลา ผลกระทบมีทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง อุณหภูมิที่สูงขึ้น น้ำท่วมขัง เน้นกลุ่มคนจนเมือง ศึกษาในพื้นที่ 4 ชุมชน กับกลุ่มอาชีพ กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง เด็กนอกระบบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายหลักคือศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง สมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุ

4)เมืองควนลัง บริบทเป็นชุมชนชานเมือง เน้นพื้นที่ทม.ควนลัง และใกล้เคียง ศึกษาผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำแล้ง การบริหารจัดการน้ำ ใน 2 ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย ครัวเรือนใช้น้ำ กลุ่มอาชีพ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง แรงงานต่างด้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำหลักคือเครือข่ายเกษตรสุขภาพตำบล

5)เมืองพะตง บริบทเป็นชุมชนเกษตรกรรมและโรงงาน พื้นที่หลักอยู่ที่ทต.พะตงและอบต.พะตง ศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำ อุณหภูมิที่สูงขึ้น ใน 1 ชุมชน กลุ่มเป้าหมายแม่เลี่้ยงเดี่ยว เด็กเล็ก กลุ่มเกษตรกร ผู้สูงอายุ คนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำหลักคือสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายท้องถิ่น โรงงาน โรงเรียน

6)เมืองปาดังเบซาร์ บริบทเป็นเมืองหน้าด่าน ติดชายแดน พื้นที่หลักอยู่ที่ทม.ปาดังเบซาร์ ศึกษาใน 2 ชุมชนหน้าด่าน ศึกษาผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากมลภาวะ การขนส่ง หมอกควันข้ามแดน กลุ่มเป้าหมาย เด็กเล็ก คนพิการ ผู้ป่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แกนนำหลักคือ ชมรมบุหลันแดง ประธานชุมชน ท้องถิ่น

ใช้เวลาศึกษา 10 เดือน(พค.64-กพ.65) งบ1.1 แสนบาท โดยปรับใช้เครื่องมือการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินความพร้อมของท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อให้เห็นความเปราะบางของเมืองจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาการและการพัฒนาที่มีผลต่อกลุ่มชายขอบต่างๆ

การให้องค์กรประชาสังคมได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้สภาพปัญหาอย่างลึกซึ้งและรอบด้านจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ สามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางพัฒนา และสานพลังความร่วมมือในการแก้ปัญหาของเมืองอย่างเป็นระบบ

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน