SLD ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองควนลัง

by punyha @7 เม.ย. 64 10:06 ( IP : 171...77 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1280x960 pixel , 133,014 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 178,804 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 116,635 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,919 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 159,403 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,741 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,993 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,576 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 186,221 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 194,999 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,749 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 106,641 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 197,490 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 132,695 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,914 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,429 bytes.

"SUCCESS เมืองควนลัง"

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔  SLD ประชุมคณะทำงานเมืองควนลัง จัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมืองภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรปผ่านมาทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีมูลนิธิชุมชนสงขลารับผิดชอบในส่วนพื้นที่ภาคใต้

เมืองควนลัง มีพื้นที่หลักคือทม.ควนลัง แต่กินพื้นที่ไปถึงทม.ทุ่งตำเสา อบต.ฉลุง ตามสภาพปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และอุณหภูมิสูงขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลักษณะชุมชนในพื้นที่ควนลังแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ ชุมชนเขตเมืองที่เป็นย่านที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรรแถวสนามบิน ย่านชานเมือง และย่านเกษตรกรรม การศึกษาทีมงานได้เลิอกศึกษาใน ๑ ชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย ๒ ชุมชนย่อยได้แก่ ชุมชนคลองต่ำ และชุมชนทุ่งเขียวหวาน

กลุ่มประชากรตัวอย่าง : กลุ่มเกษตรกร ๑๐ แปลง(ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อย) กลุ่มผู้ใช้น้ำ  ๒๐ ครัวเรือน(เก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่มย่อย) ครัวเรือนผู้สูงอายุติดบ้านและผู้ป่วยติดเตียง ๕ ครัวเรือน(สัมภาษณ์รายบุคคล) กลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวพม่่า(ประชุมกลุ่มย่อยกับนายจ้างและสัมภาษณ์รายบุคคล ๑๕ คน)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ทม.ควนลัง(ผู้บริหาร/กองช่าง/กองสธ./กองสวัสดิ์ฯ/สป./กองยุทธศาสตร์/กองการศึกษา) สนง.ชลประทานที่ ๑๖(สงขลา), รพ.สต., ประปา, กศน.,ประธานชุมชน ๒ แห่ง, อสม. ฯลฯ ใช้การประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก

กิจกรรมศึกษา ๑ พค.๒๕๖๔- กพ.๒๕๖๕ ประกอบด้วยการประชุมคณะทำงาน ๑๐ ครั้ง การศึกษาประเมินความเปราะบางในกลุ่มชุมชน/ประชากรตัวอย่าง และกลุ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการประชุมใหญ่นำเสนอข้อมูลการศึกษา ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ กับพื้นที่อปท.ใกล้เคียงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควนลังเน้นกลุ่มชานเมือง ที่นี่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ว่าง เริ่มกลายเป็นเมืองที่อยู่อาศัย เส้นทางน้ำกำลังเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนา การร่วมโครงการจึงเป็นโอกาสในการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาในอนาคตและสานเครือข่ายความร่วมมือกับคนควนลังที่มาใหม่ และคนดั้งเดิม

วันนี้มี สนง.ชลประทานสงขลา มูลนิธิ SCCCRN ทม.ควนลัง รพ.สต.กศน.เข้าร่วม คณะทำงานจากองค์กรประขาสังคมในพื้นที่ได้แบ่งบทบาทการทำงานและให้หน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมเส้นทางน้ำและแนวโน้มอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่เมือง การเรียนรู้บริบทของเมือง ข้อมูลเชิงกายภาพ อาจจะเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้คณะทำงานได้มองเห็นความเป็นเมืองกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนท่ี่จะลงศึกษาเชิงลึกต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน