"SUCCESS เมืองพะตง"

by punyha @17 มี.ค. 64 19:48 ( IP : 124...193 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 83,527 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 199,969 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 102,951 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 73,294 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,895 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 87,554 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 180,569 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 189,842 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,639 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 134,345 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 186,664 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 102,998 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 89,263 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 103,510 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 167,893 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 139,370 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 146,584 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 90,767 bytes.

"SUCCESS เมืองพะตง"

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ประชุมคณะทำงานเมืองพะตง ภายใต้โครงการ SUCCESS กิจกรรม ๑.๓ เพื่อยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองพะตง ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติหนึ่งในพื้นที่ประกาศตัวไม่เป็นรพ.สต โดยมีเครือข่ายอปท. โรงงาน โรงเรียน ท้องที่ อสม. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร ศิลปินพื้นบ้าน เข้าร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงาน

๑.บทบาททีมงาน จะมีประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพะตงเป็นหัวหน้าทีม พื้นที่ดำเนินการใช้ทต.พะตงเป็นพื้นที่หลัก แต่ขอบเขตเมืองพะตง จะมีอบต.พะตงร่วมด้วย

๒.เมืองพะตง ประกอบด้วย ประชากร ๑.๓ หมื่นคน ประชากรแฝงอีก ๒ หมื่นคน ประสบปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝน และเกิดภัยแล้งในหน้าร้อน บวกกับอุณหภูมิสูงมากขึ้น มีฝุ่นจากสถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่มีสถานศึกษาและโรงงานจำนวนมาก ทำให้เกิดประชากรแฝงจำนวนมาก พบปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กเล็ก โรคความดัน เบาหวาน โรคทางเดินหายใจ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ๑๑๑๒ ราย คนพิการ ๑๑๕ ราย

๓.ชุมชนที่จะใช้ในการศึกษา คือ ชุมชนม.๘ (ชุมชนหลบมุม) ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่ได้ มีทั้งตลาด ชุมชนเกษตร และโรงงาน โดยมีประชากรที่จะใช้ศึกษาคือ เด็ก ๑๐ คน แม่เลี้ยงเดี่ยว ๑๐ คน ผู้สูงอายุ ๒๒ คน ผู้ปวยติดเตียง ๒ คน คนพิการ ๕ คน กลุ่มเกษตรกร ๒๐ คน กลุ่มค้าขาย ๒๐ คน

๔.วิธีการศึกษา จะใช้แบบสอบถามกับทุกกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาข้อสรุปอีกรอบในกลุ่ม แม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มค้าขาย

๕.หน่วยงานที่จะลงเก็บข้อมูล ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ตามจุดเน้นของปัญหา ได้แก่ น้ำท่วม น้ำแล้ง และอากาศร้อน ได้แก่ อปท. ๒ แห่ง(กองสาธารณสุข/กองสวัสดิ์/กองศึกษา/กองช่าง) สถานีอนามัย/โรงงาน/อุตสาหกรรมจังหวัด/สนง.สิ่งแวดล้อมภาค ๑๖/โรงเรียน+ศูนย์เด็กเล็ก (ประชุมกลุ่มย่อย) แขวงการทาง ชลประทาน ทรัพยากรน้ำภาค ๘ การรถไฟ ประปา ไฟฟ้า ปภ. ท้องที่ ชรบ.

๖.กิจกรรมประกอบด้วย
๑.การประชุมคณะทำงาน พัฒนาศักยภาพ ออกแบบคำถามตามเครื่องมือประเมินความเปราะบาง ประมวลผล ยกร่างวิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ

๒.เก็บข้อมุลตามกลุ่มเป้าหมาย

๒.๑ กลุ่มเปราะบาง

๒.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.ประมวลผล สรุปผลการศึกษา

๔.จัดเวทีสาธารณะ คืนข้อมูล นำเสนอร่างการจัดทำวิสัยทัศน์ กำหนดยุทธศาสตร์ ผลักดันแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน