"SUCCESS เมืองละงู"

by punyha @17 มี.ค. 64 19:33 ( IP : 124...193 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x1280 pixel , 166,611 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,039 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 115,084 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,865 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 116,524 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,531 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 115,524 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 81,607 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 101,258 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 140,142 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 109,243 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,634 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 173,445 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 183,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,819 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 167,257 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 84,846 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 101,145 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 177,777 bytes.
 • photo , 1706x959 pixel , 146,931 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 69,556 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 200,879 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,082 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 192,558 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,021 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,811 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 173,033 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,537 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,482 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 198,486 bytes.

"SUCCESS เมืองละงู"

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  คณะทำงานเมืองละงูประกอบด้วยสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายรับมือภัยพิบัติและอสม.รวมตัวกัน โดยมีสมาคมผู้บริโภคจังหวัดมาเสริมหนุน นัดกันเพื่อยกร่างโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองละงู ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง ที่มีสหภาพยุโรปสนับสนุนงบประมาณ นัดกันกำหนดแนวทางดำเนินการ เริ่มด้วยการกำหนดบทบาททีมงาน

แนวทางสำคัญของเมืองละงู ในกิจกรรม ๑.๓ มีข้อสรุปสำคัญดังนี้

๑)พื้นที่เมืองละงู ใช้ขอบเขตลุ่มน้ำละงู ที่มีอบต.กำแพงเป็นพื้นที่หลัก ทต.กำแพง และอบต.ละงู เป็นพื้นที่รอง ดำเนินการศึกษาความเปราะบางใน ๓ ชุมชน คือ ม.๗ ต.กำแพง ชุมชนขนมจีน ทต.กำแพง และม.๑๕ ต.ละงู

๒)จุดเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการน้ำที่มีทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง (และโยงไปถึงน้ำเสียจากโรงงาน)

๓)กลุ่มประชากรศึกษาผลกระทบ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุทั้งติดเตียง ๑๕ คน และทั่วไป ๓๐ คน คนพิการ ๑๕ คน กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มเกษตร ประมง ค้าขาย ท่องเที่ยว จำนวน ๑๒๐ คน

๔)หน่วยงานที่ต้องลงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชิงกายภาพ กฏหมาย นโยบาย แนวทางปฎิบัติ ประกอบด้วย ปภ. ทรัพยากรน้ำ ชลประทาน ประปา ไฟฟ้า ท้องถิ่น PCU รพ.อำเภอ เกษตรอำเภอ เจ้าท่า ทางหลวง ชรบ. โรงเรียน/กศน. เครือข่ายภัยพิบัติ

๕)กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

๑.การประชุมคณะทำงาน การพัฒนาศักยภาพทีมงาน

๒.การประชุมกลุ่มย่อยชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย

๓.การเก็บข้อมูล

๓.๑ กลุ่มประชากร ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้สูงอายุ สัมภาษณ์ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และประชุมกลุ่มย่อย/แบบสอบถามกับกลุ่มอาชีพ

๓.๒ ลงเก็บข้อมูลรายองค์กรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมกลุ่มย่อย

๔.ประมวลผลข้อมูล

๕.เวทีสาธารณะ จัดทำวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแผนงานโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน