ประชุมคณะทำงานเมืองโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง

by punyha @12 มี.ค. 64 12:19 ( IP : 171...205 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1108x1477 pixel , 104,043 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,885 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,022 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 76,150 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 81,233 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 78,317 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 134,875 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 148,490 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 88,130 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,435 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 155,342 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,685 bytes.
 • photo , 1125x1454 pixel , 113,395 bytes.
 • photo , 1160x1412 pixel , 94,435 bytes.

"เมืองโตนดด้วน ควนขนุน"

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔  โครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดลัอมไทยรับผิดชอบหลัก และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ นัดประชุมคณะทำงานเมืองควนขนุน ยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมือง ณ รพ.สต.โตนดด้วน

คณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนองค์กรชุมชน อสม. กลุ่มเกษตรกร สมาคมคนพิการ ผญ. รพ.สต. สสอ. โดยมีนวตกรจากม.ทักษิณเข้าร่วม ที่ประชุมได้กำหนดบทบาทหน้าที่การทำงาน จากนั้นหาข้อสรุปการทำกิจกรรมในปีที่ ๒ ด้วยการประเมินความเปราะบางของเมืองโดยมีพื้นที่หลักคือ ทต.โตนดด้วน ประเด็นหลักที่จะดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการบริหารจัดการน้ำ ที่มีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง มีพื้นที่ศึกษาหลักคือ ม.๑๑ และ ม.๘

กลุ่มประชากรที่จะศึกษาได้แก่ ๑.กลุ่มเปราะบางประกอบด้วยคนพิการ ๑๐+๑๐ คน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ๓ คน ผู้สูงอายุ ๘๐ คน ๒.กลุ่มเกษตรกร(ปลูกผัก ทำนา เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) ๘๐+๓๐ คน ๓.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชลประทาน เกษตรอำเภอ ท้องถิ่น(ผู้บริหาร/กองช่าง) รพ.สต. แขวงการทาง วัด โรงเรียน ฯลฯ

วิธีการเก็บข้อมูล

-กลุ่มอาชีพ ใช้การประชุมกลุ่ม และแบบสอบถาม

-ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคคล

-หน่วยงาน(กองช่างเทศบาล/ผู้บริหาร /อบจ./หมวดการทาง/) เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคล เก็บเอกสาร

กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

๑)ประชุมคณะทำงาน ๖ ครั้ง(ออกแบบสอบถามรายบุุคล ประะชุมกลุ่ม แบ่งพื้นที่และทีมลงเก็บ บันทึกข้อมูล การประมวลผล ยกร่างวิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ)

๒)เก็บข้อมูลความเปราะบาง ๓ กลุ่มเป้าหมาย

๓)จัดเวทีคืนข้อมูลแก่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำวิสัยทัศน์ แผนงานโครงการ

กิจกรรมจะเริ่มดำเนินการ ๑ พฤษภาคมเป็นต้นไป จากนี้ทีมเลขาจะนำข้อมูลไปยกร่างข้อเสนอโครงการให้แล้วเสร็จ ส่งให้ทีมกลางในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน