"ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"

by punyha @10 มี.ค. 64 14:51 ( IP : 171...234 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 80,128 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 198,114 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 165,420 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 120,148 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 175,616 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 172,911 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 177,433 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 112,794 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 167,368 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 144,777 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 163,525 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,967 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,061 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,248 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 69,389 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 100,848 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,426 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 144,030 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 188,496 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,782 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,715 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 194,128 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 202,401 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,967 bytes.

"ประชุมคณะทำงาน SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

โครงการ SUCCESS โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนัดหมายคณะทำงานเมืองปาดังเบซาร์ประชุมเพื่อยกร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางของเมืองปาดังฯ

โดยสรุป คณะทำงานเลือกชุมชนเขตหน้าด่าน ๒ ชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษา จุดเน้นจะเป็นปัญหาอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการจราจร ความเป็นเมือง หมอกควันข้ามแดน ขยะจากครัวเรือน ขยะจากสถานประกอบการ การเกษตร กระทบโดยตรงกับกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนพิการ

การศึกษาจะใช้รูปแบบหลากหลาย อาทิ แบบสอบถามสำหรับเด็ก ๒๐๐ คน(ผ่านโรงเรียน) แบบสอบถามสำหรับผู้สูงอายุ แบบสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับคนพิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อปท.(ผู้บริหาร/กองช่าง/กองสาธารณสุข/กองสวัสดิ์) ตม./ด่าน ตำรวจ โรงเรียน ผู้ประกอบการ ชุมชน รพ.ปาดังเบซาร์ โดยศึกษาจากเอกสาร/แผนที่ การสัมภาษณ์

กิจกรรมจะประกอบด้วย

๑.การประชุมคณะทำงานเพื่อยกร่างแบบสอบถาม/หัวข้อตามเครื่องมือประเมินความเปราะบาง การสังเคราะห์เอกสาร
๒.การลงเก็บแบบสอบถาม

๒.๑ กลุ่มเด็ก ๒๐๐ คน กลุ่มผู้สูงอายุ ๑๐๐ คน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ๒๐ คน คนพิการ ๑๐ คน

๒.๒ สัมภาษณ์และศึกษาเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.ประชุมเชิงปฎิบัติการ คืนข้อมูลให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา แผนงานโครงการ

๔.คณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดส่งเอกสารปิดโครงการ

วันนี้คณะทำงานที่มีผู้หญิงจำนวนกึ่งหนึ่ง ได้มีมติให้น้องมนัสผู้แทนเยาวชนเป็นหัวหน้าทีมคณะทำงาน ส่วนหน่วยงานจะมีชื่อเป็นที่ปรึกษา หลังได้ข้อสรุปแล้ว ทีมเลขาจะเขียนข้อเสนอโครงการส่งทีมมูลนิธิชุมชนสงขลาภายในเดือนมีนาคม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

หมายเหตุ มีคณะทำงานหน้าใหม่และทีมเดิมยังไม่เข้าใจแนวคิด แนวทางดำเนินงานโครงการ จึงใช้เวลาในการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนตกผลึก นำมาสู่ข้อสรุปในการจัดทำข้อเสนอโครงการในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน