"โครงการ SUCCESS ภาคใต้และภาคอีสานประชุมร่วมกับที่ปรึกษา"

by punyha @12 ม.ค. 64 15:20 ( IP : 171...28 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1560x1170 pixel , 122,411 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 356,933 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 132,830 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 162,302 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 152,822 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 138,057 bytes.

"โครงการ SUCCESS ประชุมร่วมกับที่ปรึกษา"

วันที่ 12 ธันวาคม 2563  ทีมงานภาคอีสานกับภาคใต้นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีที่ 1 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการเชื่อมต่อเชิงนโยบายเข้าสู่แผนระดับเมืองในพื้นที่และระดับชาติ

ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอในการเชื่อมโยงแผนชาติ

1.วิเคราะห์แผนการปรับตัว (2561-2580) โดยเฉพาะช่องทาง (Entry point) ที่เอื้อต่องาน SUCCESS ในการจะ Mainstreaming สู่แผนชาติ โดยเฉพาะในแนวทางที่ 6 การปรับตัวในมิติ "การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงมนุษย์"

2.ในแผนแม่บทนี้ หน่วยงานหลัก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และ อปท. โครงการควรหารือกับ สถ. กับ สผ.ว่าโครงการ SUCCESS จะเติมเต็มหรือชี้นำแผนชาติปรับตัวอย่างไร ในมิติของ Inclusive planning

3.กิจกรรมประเด็นประเมินความเปราะบาง ควรเพิ่มประเด็นประเด็นประเมินศักยภาพการปรับตัวของชุมชนร่วมด้วย
4.NDC ที่ปรับใหม่ ต่อ UNFCCC ของไทยเมื่อปี 2020 ได้ระบุความต้องการความรู้และเทคโนโลยีของประเทศในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเปราะบาง

5.พัฒนาและนำเสนอ SMALL SUCCESS ของพื้นที่

6.เชื่อมโยงแผนผังภูมินิเวศกับงานของท้องถิ่น หากเป็นไปได้ให้สามารถดำเนินการลงลึกถึงระดับชุมชน

7.สร้างนิเวศเชิงนโยบายสาธารณะ ที่อาจจะมาจากพหุสังคม พหุวัฒนธรรม บูรณาการเครื่องมือ กระบวนการ มิได้มาจากการรวมศูนย์เชิงอำนาจสั่งการจากส่วนกลางฝ่ายเดียว

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน