"ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเมืองบ่อยาง"

by punyha @28 ธ.ค. 63 19:28 ( IP : 124...118 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 2048x1536 pixel , 134,073 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,046 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,393 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 151,519 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 199,097 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,601 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 192,912 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,423 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 123,272 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 137,676 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 139,806 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 132,893 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 161,045 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,672 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 175,782 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,871 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,492 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 203,178 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,963 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 130,841 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,599 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 192,823 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 175,864 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 175,800 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 130,405 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 79,454 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,703 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 168,911 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 197,315 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,494 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 185,513 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 178,944 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 169,866 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 189,691 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 74,763 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,512 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 190,512 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 165,280 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 131,532 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 166,691 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 172,508 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,046 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 159,410 bytes.

"ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเมืองบ่อยาง"

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประเดิมเมืองแรกของพื้นที่ภาคใต้ โครงการประชาสังคมร่วมแรงเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป นัดคณะทำงานและภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ทน.สงขลา โดยมีรองนายกทน.สงขลา แกนนำประชาสังคมในส่วนองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม มีข้อสรุปสำคัญดังนี้

๑)ทำความเข้าใจกรอบแนวคิดของโครงการฯในการพัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคม(องค์กรชุมชน/องค์กรนิติบุคคลระดับพื้นที่ที่ก่อตัวขึ้นเองหรือหน่วยงานจัดตั้งขึ้น/เอกชน)ให้มีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับเมืองและระบบเมือง และส่งผลต่อประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคม ให้เมืองสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมรองรับ

๒)ร่วมกำหนดแนวทางการประเมินความเปราะบางของเมือง ที่มีข้อเสนอปลีกย่อย ได้แก่

๒.๑ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่ค่อนข้างมีมากคือ ผลกระทบต่อชายฝั่ง ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและผลกระทบค่อนข้างรุนแรง  ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ชายฝั่ง อย่างเร่งด่วนและจริงจัง

๒.๒ ผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทั้งจากการใช้สารเคมีในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน และเมื่อคนนำมาบริโภคทำให้ส่งผลต่อระบบสุขภาพในที่สุด รวมไปถึงการขาดความหลากหลายทางชีวภาพ โดมความร้อนของเมืองส่งผลต่อชีวอนามัย การใช้ชีวิต มลภาวะ

๒.๓ ผลกระทบต่อประชากรแฝงที่มีจำนวนมากในเขตเมือง กลุ่มเปราะบางต่างๆ รวมถึงกลุ่มอาชีพ การประกอบอาชีพในเขตเมือง ความเปราะบางของชีวิตความเป็นอยู่ คนเมืองมีลักษณะการประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ ปัญหาด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัญหาของกลุ่มเปราะบางกลุ่มใหญ่ ซึ่งเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตและรายได้ ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ใช้แรงงาน

๒.๔ แนวทางแก้ไขสำคัญ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง เนื่องจากเขตเมืองสงขลาจะได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM ที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย พื้นที่สีเขียวของสงขลามีเพียงแหลมสนอ่อน โดยสามารถพัฒนาศักยภาพของเมืองเพื่อรองรับการแก้ปัญหาฝุ่น PM ได้อีกแหล่งหนึ่ง หรือมีมาตรการที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการสร้างพื้นที่สีเขียวของเมือง เช่น การลดภาษีโรงเรือน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนเมืองหันมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันมากขึ้น หรือมีพื้นที่รองรับให้ชุมชนได้ทำกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากชุมชนเมืองมีพื้นที่การใช้ประโยชน์จำกัด โดยมีกิจกรรมของ ม.ทักษิณที่ค้นหาบ้านผู้ป่วยติดเตียง ให้มีการปรับสภาพที่เหมาะสม โดยควรมีการสำรวจบ้านหรือกลุ่มเปราะบางในชุมชน โดยสำรวจปัญหาที่ได้รับผลกระทบด้วย หรือมีการส่งเสริมการปลูกผักกินเอง หรือครัวชุมชน โดยส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีครัวกลางของตัวเอง

๒.๕ แนวทางการประเมินความเปราะบาง ให้ความสำคัญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งปริมาณฝน อุณหภูมิ การกัดเซาะชายฝั่งพิจารณาคู่กับระบบเมืองและกลุ่มเปราะบางในชุมชนทั้ง ๕๕ แห่งรวมถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ บางอย่างศึกษาในภาพรวม บางอย่างศึกษาเฉพาะจุด ในส่วนคณะทำงานจะประกอบด้วยตัวแทนชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์กรชุมชน/ประชาสังคมในพื้นที่ ท้องถิ่นและหน่วยงาน ภาคเอกชน โดยยึดบุคคลที่มาร่วมประชุมเป็นหลัก

๓)นัดครั้งต่อไป ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก จัดทำร่างข้อเสนอโครงการประเมินความเปราะบางฯ

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณชัย สงขลา เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน