ประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา

by punyha @13 ส.ค. 63 16:40 ( IP : 171...16 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 99,240 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,093 bytes.
 • photo , 1469x399 pixel , 91,516 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 74,344 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 85,929 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 65,519 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 64,580 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 62,971 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 79,575 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 85,729 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 85,132 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 59,037 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 66,182 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 101,738 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 89,631 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 40,853 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,483 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,324 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 51,795 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,897 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,843 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,934 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,729 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 80,551 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 71,872 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,291 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 52,193 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,745 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,184 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 195,007 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 119,522 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 150,170 bytes.
 • photo , 1560x1170 pixel , 180,263 bytes.

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

เครือข่าย ๔PW หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา  ร่วมกับ กขป.เขต ๑๒  มูลนิธิชุมชนสงขลา และภาคีเครือข่าย
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา

เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเป็นสุข: การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม

ผู้เข้าร่วม ๗๓ คน ประกอบด้วยองค์กรความร่วมมือ ได้แก่  สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)  อบจ.สงขลา/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ พมจ.  สสจ.  ประกันสังคมสงขลา  สสว.๑๑  คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ  สมาคมคนพิการ  สาขาสภาผู้สูงอายุฯ  มูลนิธิเพื่อนหญิง  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ  เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เหล่ากาชาดจังหวัด  สมาคมอาสาสร้างสุข เครือข่ายบัณฑิตอาสาสู้ภัยโควิด มอ.  ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเอง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนคนพิการ ชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกัน

ข้อสรุปสำคัญ

๑.สร้างความร่วมมือ เปิดพื้นที่การทำงานเป็นเครือข่ายในภาพรวมจังหวัด

๑.๑ องค์กรภาคประชาสังคม(สมาคม/มูลนิธิ/ชมรมคนพิการ/ผู้สูงอายุ)ทำงานร่วมกัน จัดเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ mapping สภาพปัญหา/ศักยภาพ กรณีศึกษา ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตเฉพาะกลุ่่มตามโอกาส

๑.๒ ปีหน้าจะร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับพมจ. ร่วมกับคณะพยาบาลมอ.ในการทำงานเรื่องผู้สูงอายุ ร่วมกับกองทุนฟื้นฟูฯ ทำงานกับศูนย์สร้างสุขฯ และอื่นๆ

๑.๓ ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มเปราะบางทางสังคมอื่นๆ

๒.ดาวน์โหลดแอพฯ ฝึกปฎิบัติการใช้งานและจัดตั้ง Admin ผู้ใช้ข้อมูลกลางในแอพฯ iMed@home ที่จะเป็น open platform ของแต่ละองค์กร

๒.๑ อนุมัติสิทธิ์เฉพาะผู้มีหน้าที่โดยตรงในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูและแก้ไขข้อมูล ประสานส่งต่อข้อมูลเพื่อจัดทำแผนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการทำงาน ๒ ระดับ คือ ระดับตำบล มีการพัฒนากลไกระดับพื้นที่ จัดทำแผนฯตำบลและแผนรายบุคคล การจัดทำกติกา/กองทุนกลาง การเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความต้องการและติดตามผลการแก้ปัญหา และร่วมกับกองทุนฟื้นฟู/พมจ./สสจ.จัดระบบข้อมูลให้เป็นฐานเดียวกันโดยกองทุนฯอบจ.เป็นเจ้าภาพจัดหา saver กลางของภาครัฐที่จะนำ data พื้นฐานของแต่ละองค์กรเข้ามาในระบบเดียวกัน

๒.๒ ขยายผลไปยังผู้นำศาสนาทั้งพุทธ คริส อิสลาม ในการใช้ระบบเยี่ยมบ้านรายงานกิจกรรม

๒.๓ ข้อมูลที่จะทำร่วมกัน จะอยู่บนฐานผู้ใช้และผู้ปฎิบัติมาทำงานบน platform เดียวกัน

๓.จัดตั้งกลุ่ม line iMed@สงขลา เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารกลาง

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน