ปัญญาปฏิบัติ

by punyha @5 ส.ค. 63 11:12 ( IP : 171...8 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 960x720 pixel , 106,790 bytes.

"ปัญญาปฎิบัติ"

ระบบการทำงานนอกจากแยกส่วนต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างก็มีกลุ่มพวกเฉพาะของตน ไม่กระจายตัวและคิดในมิติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกับดักพื้นฐานอื่นอีกด้วย

วัฒนธรรมองค์กรที่ก่อตัวสะสมจนกระทั่ง "แช่แข็ง" ตัวเอง เป็นผลสืบเนื่องจากประเพณีปฎิบัติ กระทั่งละเลยการเชื่อมโยงหรือมองผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ทำให้เกิดช่องว่างและปัญหาในภาระงานที่เหลื่อมซ้อน หรือจำเป็นที่จะต้องส่งต่อ เชื่อมโยงกับคนอื่น

เป็นปัญหาวิธีการแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติ ติด "คอขวด" การปฎิบัติ
อันอยู่บนฐานแนวระนาบ มากกว่าแนวดิ่ง

การเปลี่ยนพฤติกรรมจำเป็นที่จะต้องมีช่วงเปลี่ยนผ่าน การลงมือทำงานร่วมกันในบางพื้นที ใช้เวลาในการเรียนรู้คนอื่น วิธีการอื่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ บางกิจกรรมที่มีลักษณะเป็น "ต้นแบบ" ครบวงจร จึงเป็นทางออกหนึ่งในการวางรากฐานการทำงาน ทำแนวระนาบในระดับปฎิบัติอย่างเดียวก็ไม่พอ ยังจำเป็นจะต้องผนวกกับระดับนโยบาย(ระดับ ๑ และ ๒ จำเป็นที่จะต้องลงมาถึงพื้นที่การทำงานระดับ ๓) มิเช่นนั้นจะไม่รับทราบปัญหาและช่องว่างที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากวัฒนธรรมการทำงานที่แแตกต่าง ซึ่งเป็นปัญหาระดับผู้ปฎิบัติ

ก่อนที่จะนำผลสำเร็จไปขยายผลต่อไป ความรู้และความจริงจากการลงมือทำจะสร้าง "ปัญญา" จากการปฎิบัติ การละเลยปัญหาดังกล่าว จึงส่งผลให้กรรมการระดับนโยบาย ที่ได้ชื่อว่าเป็น "บอร์ด" ในวันหนึ่งจึง "บอด" ไปจริงๆ

ชาคริต โภชะเรือง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน