OPEN PLATFORM : iMed@home

by punyha @22 ก.ค. 63 10:50 ( IP : 171...35 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมทำ
  • photo  , 1280x720 pixel , 204,266 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 76,283 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 64,194 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 74,614 bytes.

OPEN PLATFORM : iMed@home

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกรมเมอร์ ภาณุมาศ นนทพันธ์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ขณะนั้นอาศัย www.communeinfo.com ในการดำเนินงาน เน้นการพัฒนาข้อมูลเชิงระบบคนพิการ ผู้สูงอายุ ผ่านแบบสอบถาม กระทั่งปี 2560 ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home ขึ้น เริ่มเก็บข้อมูลคนยากลำบากฯ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู และระบบเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลความต้องการ

ปัจจุบันมี user 4,650 คน มีAdmin 903 คน มีข้อมูลพิการอยู่ในระบบ (เฉพาะในเขต 12) จำนวน 51,178 คน ผู้สูงอายุ 9,956 คน คนยากลำบาก 12,915 คน รวมทั้งสิ้น 74,049 คน

อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าว จำนวนกว่ากึ่งหนึ่งมีแค่ข้อมูลพื้นฐาน ขาดข้อมูลเชิงลึก และมีข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามในส่วนพื้นที่ดำเนินการนำร่องกระจายกันไปหลายจังหวัด ความชุกตัวจะอยู่ที่สงขลา ที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ เช่น นาทวี และกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ขยายผลกับอสม.เชี่ยวชาญราว 2 พันคน และดำเนินการในฐานะศปจ.สงขลาอีกหลายตำบล

แนวคิดของ platform ไม่ได้มุ่งเน้นความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แต่เน้นการใช้ข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานของเครือข่ายแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถมาทำงานในพื้นที่เดียวกัน ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การพัฒนาบนฐานบริบทของพื้นที่ การใช้พื้นที่เป็นฐาน จะเข้ามาลดช่องว่างการทำงานที่รวมศูนย์จากส่วนกลางลงได้บ้าง

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน