"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"

 • photo , 960x480 pixel , 108,511 bytes.
 • photo , 393x539 pixel , 34,953 bytes.
 • photo , 405x502 pixel , 35,703 bytes.
 • photo , 398x541 pixel , 44,841 bytes.
 • photo , 405x508 pixel , 41,125 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,199 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 53,590 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,831 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,100 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 118,223 bytes.
 • photo , 960x480 pixel , 114,439 bytes.
 • photo , 1810x905 pixel , 125,361 bytes.

"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"

ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๑  ประชุม zoom ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนบ่อยางที่อยู่ในข่ายคนเปราะบางทางสังคม ร่วมจัดประชาพิจารณ์ธรรมนูญเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ณ ที่ทำการศูนย์ฯ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง สงขลา ที่ได้เพิ่มหมวดการจัดตั้งศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองและการรับมือโรคระบาดจากโควิด ๑๙ อย่างเป็นทางการ

และปิดโครงการที่ทำร่วมกับ Node flagship สสส.สงขลา

นับจากนี้ไปกิจกรรมต่างๆจะดำเนินการในนามของศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง ที่จะเปิดรับสมาชิกชุมชน เครือข่ายใหม่ๆเข้าร่วมกิจกรรม โดยคงความเป็นอิสระในการดำเนินงาน เครือข่ายที่มาร่วมไม่ว่าจะมาจากชมรม กลุ่ม เครือข่ายใด ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้โดยใช้ข้อตกลงหรือธรรมนูญนี้เป็นกรอบแนวทางดำเนินการ

และจะพิจารณาข้อตกลงปลีกย่อยกันรายกิจกรรม โดยทีมจะมาหารือร่วมกัน และกำหนดรูปแบบรายละเอียดที่เหมาะสมก่อนที่จะบันทึกความร่วมมือกันเป็นรายลักษณ์อักษร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม การสร้างสังคมสะอาด การมีระบบธรรมมาภิบาลของกลุ่มต่อไป

อนึ่ง ศูนย์บ่อยางฯยังคงเปิดครัวกลางของชุมชน ผ่านภารกิจ "ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" ต่อไป และมีเพียงจุดเดียวเท่านั้น

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฎิบัติการพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด ที่ได้รับการสนับสนุนกระบวนการจาก ๔PW สงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) โดยต่อยอดงานของโครงการที่ทำร่วมกับ Node flagship สสส.สงขลา และศปจ.เมือง และในภารกิจ "ปิ่นโตตุ้มตุ้ย" มีการสนับสนุนจากพัฒนาการจังหวัด พมจ.สงขลา/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสงขลา สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชนร่วมบริจาควัตถุดิบจำนวนมาก

ชาคริต โภชะเรือง รายงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน