เมืองปาดังเบซาร์

 • photo , 960x720 pixel , 88,018 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 61,110 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 80,611 bytes.
 • photo , 719x960 pixel , 73,146 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 46,189 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 43,792 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,820 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 73,531 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,476 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 101,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 106,022 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 93,031 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 28,116 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 27,903 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 32,246 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 25,219 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 25,114 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 22,436 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 28,756 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 28,782 bytes.
 • photo , 480x270 pixel , 24,381 bytes.

"เมืองปาดังเบซาร์"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ปาดังแปลว่าทุ่งใหญ่ มีอาณาเขตติดกับมาเลเซียจัดเป็น "เมืองชายแดน" ที่มีบริบทเฉพาะตัว มีความเป็นพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มีทั้งไทย จีน มุสลิม ประกอบด้วย ๒ อปท.

ในส่วนของทม.ปาดังเบซาร์มีพื้นที่ ๑๑.๒๒ ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่มากนัก ด้วยเป็นเมืองปิด ผู้คนทำมาค้าขายเป็นหลัก อดีตเคยรุ่งเรืองจากการขนของหนีภาษี แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คนจีนจำนวนหนึ่งหลังบุกเบิกเส้นทางรถไฟจากหาดใหญ่ก็มาตั้งรกรากที่นี่ แต่คนรุ่นต่อมาได้ออกไปเรียนและทยอยออกจากพื้นที่ ชุมชนมุสลิมจึงมีบทบาทแทน ช่วงรอมฏอน คนจากมาเลเซียและ ๓ จังหวัดชอบมาที่นี่ มีการค้าขายอย่างคึกคัก ชุมชนมีการรวมตัวกันในนามชมรมต่างๆ ช่วยเหลือกันเอง เช่น ชมรมบุหลันแดง ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ประสานใจ ชมรมวิทยุเครื่องแดง ฯลฯ

แล้วก็มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (เทือกเขาสองแผ่นดิน) เชิงวัฒนธรรม(วัดจีน ศาลเจ้า)

สภาพปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเบื้องต้นพบปัญหาเด็กนักเรียนเป็นหอบที่เกิดจากฝุ่น ปัญหาหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนอุทกภัยนั้นมีเพียงสภาพน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน แต่ก็เกิดถี่มากขึ้น รวมถึงขาดแคลนน้ำผิวดิน

ในส่วนการดูแลกลุ่มเปราะบางทางสังคม ชมรมบุหลันแดนในส่วนของชุมชนมุสลิมได้ช่วยเหลือดูแลกันเองในหลายด้าน โดยเฉพาะการเยี่ยมเยือน มอบสิ่งของ กายอุปกรณ์หมุนเวียนให้กับผู้ป่วย ปัจจุบันมีชมรมเพื่อนพึ่่งพิงร่วมกับกองสวัสดิการจัดเก็บข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบางผ่าน iMed@home มีการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ทำงานกับผู้สูงอายุ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน