"แนวตั้งถักทอแนวราบ"

by punyha @11 ต.ค. 62 18:33 ( IP : 171...25 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมคิด
 • photo , 960x640 pixel , 68,615 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 48,528 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,456 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 50,175 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,357 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 60,838 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 64,508 bytes.

"แนวตั้งถักทอแนวราบ"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

หลังทราบว่าผู้ว่าคนใหม่ของสงขลานายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประกาศทิศทางการพัฒนาที่จะไม่สร้างวาระของตัวเองแต่จะเน้นต่อยอดจากงานเดิมเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเน้นเรื่องเร่งด่วน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดี

มูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่ายความร่วมมือจึงขอเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการทำงานการพัฒนาบนฐานการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยอาศัยวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "สงขลาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข" ที่ทำร่วมกับ ๑๕ ภาคีบริหารจัดการเป็นเป้าหมายการทำงาน บนฐานคิดสร้างความต่อเนื่องและต้องการประสานผู้ปฎิบัติของแต่ละองค์กรมาทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไม่ได้ต้องการงบประมาณ แต่ต้องการนำเสนอข้อมูลแนวคิด แนวทางการพัฒนาที่ประชาสังคมส่วนหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ภายใต้หลักการ "เก้าอี้ ๔ ขา" มีความเสมอภาค เท่าเทียม อิสระ ในการทำงาน โดยมีจุดเน้นลดช่องว่าง เสริมระบบการทำงานที่ยังมีจุดอ่อน

๑.พัฒนาระบบข้อมูลกลาง ให้สามารถใช้ข้อมูลฐานเดียวกัน โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำมาเปิดเผยและใช้ประกอบการทำงานร่วมกัน กรณีนี้งานการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนยากลำบากฯ ได้เริ่มต้นวางรากฐานไว้แล้ว มีทั้งเครื่องมือคือ แอพพลิเคชั่น iMed@home เจ้าภาพหลักคือ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพอบจ.สงขลา พมจ. สสจ. ซึ่งมีข้อติดขัดในระเบียบกฏหมายบางประการที่ไม่อาจทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ทุกคนเห็นปัญหาร่วม บางพื้นที่ตัดสินใจร่วมมือกันเองโดยไม่พึ่งนโยบาย ทางสำนักงานจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพเชิญทุกฝ่ายมาหารือกันต่อไป

๒.การส่งเสริมอาหารสุขภาพ ที่มีรพ.หาดใหญ่ ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลา ทั้งมาตรฐาน GAP และPGS มีความก้าวหน้าไปตามลำดับ เป้าหมายก็คือ ให้เกิดระบบข้อมูลร่วมกัน เก็บข้อมูลเกษตรกรทั้งรายเล็ก ใหญ่ ทุกมาตรฐาน นำมาวางแผนการผลิตร่วมกัน คู่กับการประสานตลาดอื่นๆที่มีนอกเหนือจากรพ.และร่วมกับสหกรณ์การเกษตร/ธกส.ในด้านงบประมาณ งานนี้มอบให้สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเจ้าภาพประสานงานต่อไป

๓.การจัดการขยะ เพิ่มมิติในเชิงนวตกรรม เช่น นำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เอื้อต่อชุมชน ไม่กระทบต่อมลภาวะ นำมาแปรเป็นพลังงงาน(เช่น ถ่าน แก๊ส พลังงานทางเลือก-ไฟฟ้าขนาดเล็ก) สร้างธุรกิจเพื่อสังคมจากวัสดุเหลือใช้ เหล่านี้จะร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด อปท. หรือระดมทุนจัดตั้งกองทุนกลางระดับตำบลเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

จะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ล้วนเป็นกระบวนการทำไปด้วยกัน เป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากเห็นก็คือ สังคมเป็นสุข

ขอบคุณสำนักงานจังหวัดที่เป็นผู้ประสานงานครับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน