มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

by punyha @17 มิ.ย. 62 12:46 ( IP : 171...57 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรม
 • photo , 960x720 pixel , 92,081 bytes.
 • photo , 960x466 pixel , 102,538 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 109,500 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 86,161 bytes.
 • photo , 1315x640 pixel , 102,490 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 102,331 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,736 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 104,835 bytes.

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ร่วมนำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาขึ้นในเวทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีภาคใต้ ภายใต้หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ในนามมูลนิธิชุมชนสงขลาบอกเล่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานะประชาสังคมที่จะเป็นแรงเสริมหนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกัน บนฐานประเด็นร่วม ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เข้าใจในฐานเพื่อนมนุษย์ สร้างกระบวนการร่วมที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายปลายทาง

ดูเหมือนอุดมคติ แต่จากประสบการณ์การทำงานที่พบข้าราชการหัวใจสาธารณะที่มีจิตบริการสาธารณะจำนวนมาก ยังคงมีหวังเสมอ แค่เข้าใจข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่กดทับกันและกัน เราจะได้ไม่กล่าวโทษคนอื่น มองเห็นกันและกัน ใช้วิธีการสร้างสรรค์เข้ามาดำเนินการ ลดทอนปัญหาอุปสรรคที่มี

คุณสมพร เล่าตัวอย่างการทำงานรับมือภัยพิบัติกรณีหาดใหญ่ ของมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เริ่มงานมาอย่างต่อเนื่องเกือบสิบปี ได้เห็นรูปธรรมความร่วมมือแบบพหุภาคี มีการทำงานที่เกิดบนฐานประเด็นร่วม บริหารความสัมพันธ์ระหว่างกัน บนความเชื่อมั่น พร้อมกับสร้างนวตกรรมที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน

ท้องถิ่นโดยตัวของท้องถิ่นเองจำเป็นจะต้องมีเครือข่ายการทำงาน จับมือด้วยกันในส่วนที่ไปด้วยกันได้ สร้างพลังของท้องถิ่นเองแล้วชวนภาคีเครือข่ายที่พร้อมร่วมมือ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทรัพยากรเรามีมาก แต่ไม่มีการบริหารจัดการ ทักษะของเอกชนจึงเข้ามาเสริมหนุน บวกกับกติกากลางที่เป็นธรรมจากส่วนกลาง จึงจะข้ามพ้นกับดักการพัฒนา

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน