ตำบลบางกล่ำใช้สภาผู้นำสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน

 • photo , 2048x1152 pixel , 168,197 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 41,037 bytes.
 • photo , 1103x540 pixel , 51,837 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 49,284 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 93,116 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 72,265 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 85,164 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 69,233 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 59,176 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 68,530 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 75,233 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 66,638 bytes.
 • photo , 466x960 pixel , 50,659 bytes.

"ตำบลบางกล่ำใช้สภาผู้นำสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน"

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นัดครั้งที่ ๒ ของตำบลบางกล่ำ โดยการประสานของปลัดแขกรอบนี้เชิญผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ วัดบางหยี ชุมชน โรงเรียนบางกล่ำวิทยา กศน. รพ.สต. พัฒนากร เครือข่ายในพื้นที่มาร่วมกำหนดแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่

สาระสำคัญอยู่ที่การสร้างรากฐานการทำงาน ตำบลบางกล่ำอยู่ในสภาพคนเก่งมีมาก ต่างคนต่างทำ การประสานมุมมองและความคิดไปในทิศทางเดียวกันยังทำได้ยาก จำเป็นที่จะต้องปรับแนวทางดำเนินการ ด้วยการประชุมเครือข่ายผู้นำทั้งทางการและไม่เป็นทางการ อาศัยองค์ประกอบความคิดที่สำคัญมาร่วมมองทิศทางการพัฒนา โดยมีกระบวนการปรึกษาหารือที่ดีให้แต่ละฝ่ายมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

บางกล่ำมีต้นทุนที่ดี มีข้อตกลงที่ยึดถือปฎิบัติมาก่อนหน้า คือ จะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในตำบล ผู้นำต่างก็ยึดถือเป็นแนวปฎิบัติมานาน ที่นี่เมื่อราวสิบปีก่อนเคยสนับสนุนให้มีหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องเพลงเรือแหลมโพธิ์ที่โรงเรียนบางกล่ำวิทยา มีประเพณีการแข่งเรือยาว ตำบลบางกล่ำมีคลองบางกล่ำที่ในปัจจุบันถูกยกเป็นคลองต้นแบบ และคลองเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ มีตลาดน้ำบางกล่ำที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นที่จำเป็นต้องวางรากฐานที่ดี

ที่ประชุมเสนอให้ใช้คลองบางกล่ำเป็นพื้นที่ดำเนินการโดยมีจุดเน้นที่เป็นประเด็นร่วมคือ การจัดการขยะ การท่องเที่ยวชุมชน การสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน การพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้สภาผู้นำประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านการทำข้อตกลงหรือกติกาชุมชน

สภาพสังคมชานเมืองที่ชุมชนมีแต่ผู้สูงวัย คนทำงานของท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงาน ต่างคนต่างทำงานของตน ขาดการสานพลัง แต่ละหมู่บ้านก็ทำหน้าที่ของตนไม่มีพื้นที่กลางหรือการประสานการทำงานไปด้วยกัน กับดักการพัฒนาเช่นนี้คืออุปสรรคที่มีเหมือนเช่นตำบลอื่นๆอีกมาก ทุกคนจึงเห็นโอกาสที่จะใช้กระบวนการจัดทำธรรมนูญในการปรึกษาหารือปรับรูปแบบการทำงาน

ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าเมรุให้ข้อเสนอแนะว่า จะทำได้ทุกคนจะต้องเสียสละ ท่านอยากให้้เน้นการจัดการขยะ โดยเฉพาะพวกขวด แก้ว ปัจจุบันที่วัดมีการจัดการขยะภายในด้วยการขุดหลุมฝังกลบให้ขยะย่อยสลายได้ แต่ก็มีขยะจากชุมชนมาทิ้งเป็นระยะโดยเฉพาะขยะจากวัสดุก่อสร้างบ้าน เสนอให้ครัวเรือนขุดหลุมฝังกลบขยะ

กศน.สะท้อนปัญหาเด็กออกจากระบบการศึกษามาอยู่กับกศน.มากขึ้น ขณะที่อนาคตการเรียนรู้กำลังจะเปลี่ยนไป เด็กมีจำนวนลดลง มหาวิทยาลัยจะมีเด็กมาเข้าระบบน้อยลงไปด้วย การแข่งขันจะไม่มีอีกต่อไป ทำอย่างไรที่จะให้เด็กในพื้นที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของพื้นที่และโรงเรียนเองควรยกระดับคุณภาพการศึกษา ปัจจุบัน ม.หาดใหญ่กำลังจะเข้ามาช่วยในด้านภาษาต่างประเทศ

ที่ประชุมร่วมยกร่างธรรมนุญตำบล นำข้อเสนอไปเป็นพื้นฐานการประชุม โดยนัดครั้งต่อไป ณ วัดท่าเมรุ ศึกษาสภาพปัญหาคลองบางกล่ำ วิเคราะห์เส้นทางขยะในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน