"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลโคกม่วง"

 • photo , 960x540 pixel , 100,846 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 146,226 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 84,336 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 122,817 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 115,171 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 106,795 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 55,365 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 57,997 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 66,848 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 71,276 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 99,790 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,415 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 64,449 bytes.
 • photo , 528x960 pixel , 40,745 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 31,000 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 58,698 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,496 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,849 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 88,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 67,461 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,289 bytes.

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลโคกม่วง"
เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

นายกสมนึก กำนัน ผญ. ชุมชน รพ.สต กศน. ร่วมทำความเข้าใจการจัดทำธรรมนูญตำบล ที่นี่เน้นการจัดการขยะที่เป็นปัญหาร่วมทั้งขยะในพื้นที่กับขยะจากต่างถิ่นที่เข้ามาทิ้ง

โคกม่วงมีประชากรราว 7 พันคน  2.5 พันครัวเรือน มีเขาวังชิงที่มีแร่ธาตุสมบูรณ์ทำให้ปลาช่อนของที่นี่มีรสชาติดีที่สุด

เวทีวิเคราะห์ปัญหาการจัดการขยะในด้านต่างๆที่เกิดจากคน สภาพแวดล้อมและการจัดการ ต่อยอดงานเดิมที่มีได้แก่

การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลนำเงินไปช่วยคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่หลังดำเนินการแล้วช่วยลดปริมาณขยะและรายจ่ายลงมาก ชุมชนเองกำลังมีการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน เริ่มมีการคัดแยกขยะ เทศบาลมีรถบริการไปรับขยะรีไซเคิลจากชุมชน กศน.มีการสอนการนำวัสดุที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ทำโครงงาน

ที่ประชุมร่วมยกร่างธรรมนูญ จัดตั้งคณะทำงานนำข้อสรุปที่ได้ในวันนี้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน