ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง “กินได้ จับต้องได้”

photo  , 960x720 pixel , 112,027 bytes.

ถอดบทเรียน กระบวนการ ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง  “กินได้ จับต้องได้”

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน