คลองบางกล่ำ

  • photo  , 960x540 pixel , 62,164 bytes.
  • photo  , 540x960 pixel , 62,765 bytes.

"คลองบางกล่ำ"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

อีก ๒ กิจกรรมที่จะร่วมกับพื้นที่ต.บางกล่ำและท้องถิ่นตลอดสายคลองบางกล่ำก็คือ การทำธรรมนูญชุมชน

ลำดับแรก ร่วมกับต.บางกล่ำ ร่วมรักษาคลองต้นแบบคลองบางกล่ำ ขยายผลไปถึงครัวเรือนในการจัดการขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และการท่องเที่ยวชุมชน โดยบูรณาการกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำลังประชาคม และเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนด้วยแบบสอบถามหรืออื่นๆ ที่จะกำหนดร่วมกัน

คู่ขนานกับการทำธรรมนูญคลองบางกล่ำ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มอาชีพ ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพื้นที่ตลอดสายน้ำ ทบทวนปัญหาและศักยภาพที่จะนำมาอนุรักษ์และพัฒนาสายคลองบางกล่ำ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูฐานทรัพยากร

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน