"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

by punyha @1 มี.ค. 62 21:24 ( IP : 27...57 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , กิจกรรม , 4PW
 • photo , 1280x720 pixel , 132,440 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 49,312 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 54,469 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 53,608 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 52,075 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 26,303 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 31,677 bytes.

"iMed@home"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

ยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบาก

หลักการสำคัญก็คือ

๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑๓ หลักเป็นที่ตั้ง บูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ด้านสุขภาพ ด้านสังคม การศึกษา อาชีพ ความต้องการ และข้อมูลเฉพาะด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

ระบบสามารถบันทึกภาพถ่ายอันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้คณะทำงานได้สามารถเข้าถึงและเข้าใจสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม คนหนึ่งคนเป็นอะไรได้หลายอย่าง...คนพิการก็เป็นผู้สูงอายุหรือคนยากลำบากได้ ระบบจึงสามารถเติมข้อมูลเฉพาะด้านโดยใช้เลข ๑๓ หลักเดียวกันอ้างอิง โดยมีแบบสอบถามกลางให้สมาชิกสามารถดาวน์โหลดไปใช้

๒.ข้อมูลนำมาสู่กระบวนการทำงาน สร้างทีมโดยดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป้าหมาย การเก็บข้อมูล และทำแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน "ข้อมูลจึงเป็นกระบวนการ" เมื่อเก็บข้อมูลมาได้ โปรแกรมจะประมวลผลและนำเสนอข้อมูลเป็นแผนภูมิ สถิติ คณะทำงานจะได้นำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาได้ถูกจุด

เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะคณะทำงานที่ได้รับสิทธิ์จากทีมกลางเท่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตัวบุคคล ส่วนสมาชิกคนอื่นจะมองเห็นข้อมูลในภาพรวม สิทธิ์ที่ได้จะจำกัดพื้นที่ ความรับผิดชอบตามความเป็นจริง เช่น ระดับตำบล ก็จะเข้าถึงข้อมูลเพียงแค่ตำบลที่รับผิดชอบ จะไม่เห็นข้อมูลพื้นที่อื่น

๓.ระบบเยี่ยมบ้าน เป็นหัวใจของการทำงาน เพื่อให้เกิดการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน สะท้อนความต้องการใหม่ๆ และวัดผลการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล

ระบบเยี่ยมบ้านจะเปิดกว้างให้จิตอาสา ใครก็ได้สามารถนำไปใช้ รายงานกิจกรรมที่ลงไปดำเนินการ และมีระบบกลุ่ม ที่หัวหน้าทีมสามารถจัดตั้งกลุ่มของตัวเองเพื่อให้การดูแลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายรายบุคคลของตนอย่างครอบคลุม ทำให้เกิดการบูรณาการความช่วยเหลือ สมาชิกจะมองเห็นข้อมูลกลุ่มของตน แต่จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

นี่คือระบบข้อมูลกลางเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม

หมายเหตุ การเข้าถึงแอพฯ จะต้องสมัครสมาชิกเท่านั้น(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Comment #1
Posted @26 ธ.ค. 62 15:26 ip : 113...87

เป็นข้อมูลที่ดี>>slotxo

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน