"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"

 • photo , 960x541 pixel , 81,462 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 56,173 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 84,174 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,814 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,685 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,063 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,904 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,127 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 69,321 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,812 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,022 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 96,937 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 81,696 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 79,575 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,252 bytes.

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับทน.สงขลา จัดประชุมคณะทำงานชุมชนย่านเมืองเก่า นำโดยกองสาธารณสุข กองสวัสดิ์ นักพัฒน์ อสม. ประธานและกรรมการชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

บริบทสำคััญ การเป็๋นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังผลักดันเข้าสู่มรดกโลก มีเอกชนมีผู้ประกอบการต่างถิ่นเริ่มเข้ามาหารายได้มากขึ้น คนดั้งเดิมลดน้อยลง มีแต่ผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งขายบ้านหรือให้เช่า และย้ายไปอยู่กับลูกหลาน ชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่ได้รวมตัวกัน ต่างคนต่างทำ ขาดการมีส่วนร่วมด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและการหารายได้ และขาดงบลงทุน

โดยร่วมกันร่างแผนหรือข้อตกลง(ธรรมนูญชุมชน) ใน 4 มิติสำคัญ

1)ด้านสุขภาพ/สังคม/เศรษฐกิจ ดำเนินการไปด้วยกัน โดยมีการท่องเที่ยวชุมชนและสุขภาพเป็นแกนเชื่อมโยง

ชุมชนจัดระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นฐานต่างๆ /มีการเยี่ยมบ้านให้คำปรึกษา แนะนำ ผ่านไลน์กลุ่มชุมชน แจกใบปลิว และรถพ่วงประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง กองสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลาตั้ง Health station ณ จุดบริการการท่องเที่ยว ให้มีเครื่องวัดความดัน น้ำหนัก สายวัด ความสูง เครื่องเจาะน้ำตาล พร้อมสื่อให้ความรู้และแนวทางการปรับพฤติกรรมตามสภาพปัญหา หรือมีกิจกรรมร่วมกับอสม.เดือนละครั้งทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ความรู้ด้านออกกำลังกาย การบริโภค

ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนตามช่วงวัย และวิถีชีวิต ตามรูปแบบที่เหมาะสม ปิดถนนตรงข้ามศาลเจ้าพ่อกวนอูทุกวันศุกร์จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น แอโรบิคหรืออื่นๆบนถนน 1 ชม.

คัดกรองกลุ่มเป้าหมายอายุ 25 ปีขึ้นไปตรวจสุขภาพปีละครั้ง ชุมชนปลอดโรค

ติดตามกลุ่มเสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังและปรับพฤติกรรม มีรางวัลในการสร้างแรงจูงใจ

ร่วมกับสสจ./กรมอนามัยประกาศเมนูชูสุขภาพของร้านอาหารในชุมชน หน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์

2)ด้านเศรษฐกิจ

ร้านค้าชุมชนในย่านเมืองเก่ารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือชมรมร่วมกับสถาบันการศึกษา ทน.สงขลา ททท. เปิดคลินิกการเงิน จัดทำแผนธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชน (เส้นทางสายกิน สายมู สายก๋วยเตี้ยว เส้นสุขภาพ เส้นประวัติศาสตร์) มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศึกษาดูงานกับภูเก็ต

ภาครัฐเสริมหนุนกองทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้กับ SME หรือวิสาหกิจชุมชน

เปิดตลาดชุมชน

3)ด้านสังคม

เน้นการรวมกลุ่มคน 3 วัยในชุมชน โดยเฉพาะคนดั้งเดิมและคนที่ตั้งใจเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจริง ทำกิจกรรมร่วมกัน

จัดกิจกรรมวันหยุด จัดกลไกกรรมการชุมชนและวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม สร้างการมีส่วนร่วมกับสมาชิกรุ่นใหม่/ตัวแทนเชื้อชาติ/พื้นที่(ถนนสายหลัก4สาย+สายย่อย/ก้างปลาอีก7สาย)/วัย/อาชีพ โดยยึดโยงกับการท่องเที่ยว

ผลักดันให้สมาชิกประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในระบบทะเบียนราษฏร์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ์พื้นฐาน

4)ด้านสภาพแวดล้อม

ปรับสภาพบ้านให้เอื้อต่อสุขภาวะของคนในบ้าน

จุดที่ต้องการปรับปรุง คือ หลังคา ห้องน้ำ ลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

หลังจากนี้จะมีการจัดเวทีประชาคมนำร่างแผนเข้าสู่การรับรองและเติมเต็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 140 คน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน