ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

by punyha @31 มี.ค. 67 09:05 ( IP : 171...125 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1567x1045 pixel , 153,854 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 85,309 bytes.
 • photo , 960x960 pixel , 129,227 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 158,806 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 77,781 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 180,894 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 127,776 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 83,254 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,100 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,541 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,575 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,821 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 169,074 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 127,578 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 179,512 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 133,019 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 145,807 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 177,229 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,793 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 147,735 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,854 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,427 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,846 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,385 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 85,611 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 80,231 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 82,585 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 97,351 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 77,180 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 91,443 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,771 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,894 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 76,823 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 69,871 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 94,077 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 104,860 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 129,285 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 89,774 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 110,453 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 175,396 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 107,181 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 145,278 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 108,396 bytes.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”ภายใต้ “โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)” โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์ วิว จังหวัดสงขลา

กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม

กิจกรรมน่าสนใจ

-ภาพรวมโครงการ SUCCESS ภาคใต้ โดยคุณชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา

-นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยคุณนำจิตร จันทร์หอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

นำเสนอบทเรียน

-เมือง ทำไมต้องปรับตัว ทำไมชุมชนเมืองต้องเตรียมตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-เมือง กับปัญหาด้านน้ำ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองพะตง โดยคุณรัชณี บุญสกันท์ เมืองควนลัง โดยคุณณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์

ภาคบ่าย

-เมือง กับปัญหาสุขภาวะ ที่อยู่อาศัย มลพิษ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองบ่อยาง โดยคุณปิยะนันต์ แสงจันทร์ศิริ  เมืองปาดังเบซาร์ โดยนายอรรตพล วิชิตพงษ์

-เมืองต้องโตด้วยระบบนิเวศ รักษาแหล่งน้ำ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองโตนดด้วน โดย คุณอุไร เกื้อทวี เมืองละงู โดยคุณวิรัช โอมณี


วันที่ 29 มีนาคม 2567

กิจกรรมน่าสนใจ

-แนะนำ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ และเปิดการประชุมโดยคุณฐิตินันท์ อินทนู

-บรรยายพิเศษ "ชุมชน-ท้องถิ่น-ภาคประชาสังคม-ภาควิชาการ-เอกชน ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

-เวทีเสวนา:

“แนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนการวางแผนระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง การปรับตัว และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาเมืองและสังคม เข้าสู่แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

-คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

-ดร.รัฐติการ คำบุศย์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

-คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

-คุณจรัญญา พิชัยกานิชสิน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11

-ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ มูลนิธิ SCCCRN

ผู้ดำเนินรายการ คุณบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่

ช่วงบ่าย

-บรรยายพิเศษ "แนวทางการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง โดยใช้มาตรการชั่วคราว กรณีชุมชนม่วงงาม" โดย คุณอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม Beach for Life

-ระดมสมอง ให้ข้อเสนอแนะ ต่อ แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate adaptation) บริบทภาคใต้ แนวทางการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ

-สรุปประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

-ปิดประชุม โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ชมคลิปย้อนหลังRelate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน