"ประชุมทีม Success เมืองพะตง"

by punyha @20 มี.ค. 67 10:26 ( IP : 171...131 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 149,227 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 129,484 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 108,659 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 76,314 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 77,068 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,254 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 194,578 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 157,737 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,395 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 186,960 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 184,378 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 191,267 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 187,089 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,549 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 135,028 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,791 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 200,425 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,471 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,506 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 165,906 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 122,095 bytes.

"ประชุมทีม Success เมืองพะตง"

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ประชุมทีมคณะทำงาน success เมืองพะตงหารือการทำงานในช่วงท้ายของโครงการ ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

1.เตรีียมเนื้อหานำเสนอในเวทีภาคใต้ 28-29 มีนาคม ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง สงขลา นำเสนอภาพรวมของการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองพะตง จุดเน้นคือการใช้น้ำ จุดเด่นของงานที่ดำเนินการโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลผ่าน GIS

2.กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

2.1 เดือนมีนาคม-เมษายน งบ 28,000 บาท

-ปรับยุทธศาสตร์เมืองครั้งสุดท้าย

-ประชุมกรรมการเมืองที่ประกอบด้วยเทศบาลตำบลและอบต. โรงงาน ชุมชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย และคณะทำงาน คืนข้อมูลภาพรวมและหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในด้านกลไก ช่องทางสื่อสาร และผลักดันแผนงานโครงการเข้าบรรจุในแผนของอปท.

-เพิ่มเติมข้อมูล gis ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยงอุทกภัย ข้อมูลระบบนิเวศที่สำคัญ...ต้นไม้ใหญ่ พันธุ์ไม้ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า

-จัดระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอ

2.2 เดือนพฤษภาคม-กันยายน ทำร่วมกันระหว่าง 2 อปท. 90,000 บ.

-ประสานเครือข่ายกลุ่มองค์กรอาชีพในชุมชน เชื่อมโยงการตลาด

-เปิดตลาดการเรียนรู้ เสริมหนุนตลาดอนามัยของกลุ่มเกษตรกร เพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มอาชีพอื่นๆที่มีในตำบล แนวโน้มเป็นตลาดวันอาทิตย์เดือนละครั้ง กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายผลผลิต การคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลในกลุ่มเสี่ยงในระบบกลุ่ม iMed@home พร้อมคืนข้อมูลเพื่อปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ที่จำเป็น อาทิ การบริโภคอาหาร การปลูกผัก/การทำปุ๋ยอินทรีย์ การรับมืออากาศร้อน การรับมือภัยแล้ง

-การสร้างเครือข่ายกับศูนย์อุตุฯ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน