"ประชุมทีม success โตนดด้วน"

by punyha @20 มี.ค. 67 10:17 ( IP : 171...131 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 960x541 pixel , 97,857 bytes.
  • photo  , 960x541 pixel , 91,063 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 87,056 bytes.

"ประชุมทีม success โตนดด้วน"

วันที่ 16 มีนาคม 2567 คณะทำงานโครงการเมืองโตนดด้วนและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมหารือการทำงานในกิจกรรมช่วงสุดท้าย

1.เตรียมเนื้อหานำเสนอภาพรวมของกิจกรรมเมืองบ่อยาง 10 นาทีในการประชุมเวทีภาคใต้ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลา

จุดเน้นการใช้ระบบนิเวศผ่านห้วยขี้ค่าง

2.หารือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

2.1 ช่วงมีนาคม-เมษายน งบ4หมื่น

ประชุมทีม

จัดทำป้ายกติกาห้วยขี้ค่างสื่อสารชุมชน

จัดพิมพ์แผนผังภูมินิเวศห้วยขี้ค่าง

จัดเวทีประกาศใช้กติการักษาสายน้ำ

เดือนเมษายน ส่งยุทธศาสตร์เมืองที่ปรับล่าสุด

2.2 ช่วงพฤษภาคม-กันยายน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน งบ 9หมื่น

-ฝายมีชีวิต ม.4 จำนวน 2 จุด

-สำรวจบ่อน้ำตื้น ฟื้นฟูให้ใช้ประโยชน์รับหน้าแล้ง

-ห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัย 3 หมู่บ้าน

-ประสานโรงเรียนจัดทำโครงงานระบบนิเวศห้วยขี้ค่าง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน