ภาคีร่วมขับเคลื่อน platformon ออนไลน์ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP จังหวัดสงขลา

 • photo , 960x640 pixel , 86,175 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,667 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,643 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,667 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,354 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,643 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,420 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,354 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,436 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 178,790 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 165,452 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 170,554 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 142,385 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 121,038 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 131,970 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,420 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,408 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 162,122 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,436 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 178,790 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 165,452 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 170,554 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 142,385 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 121,038 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 131,970 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,408 bytes.
 • photo , 1566x1044 pixel , 162,122 bytes.

พช.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขับเคลื่อน platformon ออนไลน์ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP จังหวัดสงขลา


วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจารุวรรณจันทร์มา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม หารือการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP ของจังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดสงขลา โดยการจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นจุดศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา ตามนโยบายของนายสมนึก พรมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการออกแบบแบบฟอร์มออนไลน์ การศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสงขลา พร้อมนี้ได้มอบหมายให้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็น ผู้บริหารจัดการหลังบ้านในการจัดการสต๊อกสินค้า

สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำแบบฟอร์มออนไลน์ ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้า OTOP ตามนโยบายของจังหวัดสงขลา ได้กำหนดแผนดำเนินการ ดังนี้

1.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ดำเนินการ ออกแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ และ กำหนดขอบเขตรายละเอียดการดำเนินงาน และงบประมาณการดำเนินงาน

2.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่บริหารจัดการ แบบฟอร์มออนไลน์ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริหารจัดการหลังบ้านโดยนำนักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงาน

3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการจัดทำโครงการ และรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงาน เพื่อ เสนอขออนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา

4.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบแบบฟอร์มออนไลน์


ข้อมคุณข้อมูลจาก  กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.สงขลา

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน