ประชุมทีมวิชาการและพื้นที่ sandbox รพ.สต.ถ่ายโอนอบจ.สงขลา

by punyha @29 ม.ค. 67 08:14 ( IP : 171...165 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 323x181 pixel , 10,140 bytes.
  • photo  , 316x178 pixel , 11,677 bytes.
  • photo  , 310x174 pixel , 8,362 bytes.

“ประชุมทีมวิชาการและพื้นที่ sandbox รพ.สต.ถ่ายโอนอบจ.สงขลา”

วันที่ 28 มกราคม 2567 ประชุมทีมม.ราชภัฎฯ ทีมรพ.สต.ควนโส/ป่าขาด สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ปรับแผนปฏิบัติการและเตรียมกิจกรรมพื้นที่ มีข้อสรุปสำคัญดังนี้

1.ข้อมูลกิจกรรมตั้งแต่ 18 ธค.66-23 มค.67 ได้จัดกิจกรรมไปทั้งสิ้น 9 ครั้ง ใช้งบไปจำนวน 189,939 บาท มีงบคงเหลือที่จะปรับแผนในช่วงต่อไปได้ 210,061 บาท

2.ทีมกลางสช.ได้ขยายเวลาดำเนินการไปอีก ทีมสงขลาจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคมนี้ โดยปรับแผนในเวลาที่เหลือเป็น 2 ช่วงคือ

2.1 เดือนกุมภาพันธ์ จะมี 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวัดปากจ่า อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00-09.30 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย อบจ.สงขลา

09.30-10.15 น.นำเสนอข้อมูลผลการคัดกรองสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะชุมชนตำบลควนโส(สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม) : สาเหตุ ปัญหา แนวทางแก้ไข โดย ผอ.รพ.สต.ควนโส และร่วมเติมเต็มโดยภาคีเครือข่าย

10.15-10.30 น.รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น. กลุ่มย่อยจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชน 4 กลุ่ม

• ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม

• ปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคล สภาพแวดล้อม และระบบบริการ

• แนวทางแก้ไขและเจ้าภาพที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคคล สภาพแวดล้อม และระบบบริการ

• ผู้เข้าร่วม 35-40 คนต่อกลุ่ม(อสม./กลุ่มเสี่ยง/ป่วยหมู่บ้านเดียวกันและใกล้เคียง) 2 โซนๆละ 2 กลุ่ม

• วิทยากรกลุ่ม ประกอบด้วยทีมนำคุย(ม.ราชภัฎ 3 คน สมัชชาสุขภาพจังหวัด 1 คน) ทีมช่วยคุย(ทีมรพ.สต.ในพื้นที่ 4 คน)และทีมบันทึก(อบจ.3 คน สมัชชาสุขภาพจังหวัด 1 คน)

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00-13.30 น. กลุ่มย่อยจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชน 4 กลุ่ม

• กติกาหรือข้อตกลงร่วมที่จะสร้างสุขภาวะด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม

13.30-14.30 น.นำเสนอกลุ่มย่อย และร่วมเติมเต็มโดยผู้เข้าร่วม

14.30-15.30 น.จัดทำแผนสุขภาวะรายบุคคลร่วมกันระหว่างอสม./อปท./กลุ่มเสี่ยง ผ่านระบบกลุ่มปิด iMed@home

15.30-16.00 น. สรุปการประชุม เดินทางกลับ

*วิทยากรกระบวนการ โดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาและทีมนักวิจัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน ตำบลป่าขาดอำเภอสิงหนคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าขาด

2.2 ช่วงเดือนมีนาคม เบื้องต้นคาดว่าจะมีกิจกรรม 3 ครั้ง

1)ประชุมทีมเล็กสังเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในแผนสุขภาวะและธรรมนูญสุขภาวะ นำเสนอทีมศจพ.ต.ควนโส 1 ครั้ง(เช้าและบ่าย)

2)ประชุมทีมเล็ก สังเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในแผนสุขภาวะและธรรมนูญสุขภาวะ นำเสนอทีมพชอ.สิงหนคร 1 ครั้ง(เช้าและบ่าย)

3)ประชุมภาคีความร่วมมือระดับจังหวัด นำเสนอตัวชี้วัดกลางระดับจังหวัด สรุปบทเรียน ข้อเสนอแนะการถ่ายโอนฯ โดยจะมีการหารือกับทีมหลังจบกิจกรรม 20 กพ.และปรับแผนรอบสุดท้ายอีกครั้ง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน