"ประสานกลไก ศจพ.ตำบลควนโส ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

by punyha @24 ม.ค. 67 11:48 ( IP : 171...240 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1477x1108 pixel , 105,385 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 169,600 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 145,683 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,283 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 147,375 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 176,305 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 180,810 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,502 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 163,510 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 162,307 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,884 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,515 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 192,498 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 119,446 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 163,515 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 130,732 bytes.

"ประสานกลไก ศจพ.ตำบลควนโส ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต"

วันที่ 23 มกราคม 2567 โครงการวิจัยอภิบาลระบบสุขภาพกรณีถ่ายโอนรพ.สต.ไปยังอบจ.สงขลา นัดประชุมทีมศจพ.ต.ซึ่งเป็นทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ หารือความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณะทั้งมิติสุขภาพและคุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลควนโส ซึ่งเป็นพื้นที่ sandbox การดำเนินงานในอำเภอควนเนียง โดยมีนายอำเภอควนเนียงให้เกียรติมาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอบต.ควนโส มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเช้าและบ่ายรวม 68 คนเข้าร่วม ประกอบด้วยอำเภอควนเนียง อบจ.สงขลา ม.ราชภัฏฯ สมัชชาสุขภาพจังหวัด/มูลนิธิชุมชนสงขลา รพ.สต.ในพื้นที่ สกร.อำเภอ สสอ. อบต.ควนโส(ปลัด/หน.สำนักปลัด/พัฒนากร)กำนัน ผญ./ผช. อสม. สภาองค์กรชุมชน อบต.รัตภูมิ

ภาคเช้า ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของอบจ.และภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้คณะทำงานศจพ.ต.ควนโสรับทราบ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมกับพชอ.ควนเนียง และต้องการความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ระดับอำเภอจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง ดูกลุ่มเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกันและประสานในการส่งต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกลางจังหวัดที่อบจ.ดำเนินการอยู่ และความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการในส่วนการรับส่งผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุที่บ้่าน การปรับสภาพบ้าน และมีข้อสรุประดับตำบลในการพัฒนากิจกรรมร่วมกับ 2 รพ.สต.ในการดูแลกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย เป้าหมาย 500 คน

พร้อมกับเรียนรู้ระบบกลุ่มปิด iMed@home ที่จะใช้เป็นเครื่องมือประสานการทำงานกับกลุ่มเสี่ยง/ป่วยดังกล่าว และจัดตั้ง Admin หลักของคำบล 1 คน คือ ผอ.รพ.สต.ควนโส พร้อมกับประสานสมาชิกในกลุ่มที่มาจากตัวแทนหน่วยงานตามโครงสร้างของศจพ.ต.ในกลุ่มคนที่พร้อมใช้สมาร์ทโฟนในการทำงาน และอาศัยการประชุมตามวาระสำคัญในการขับเคลื่อนงาน

โดยจัดตั้งกลุ่มชื่อว่า iMedควนโส

มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเอกสารพร้อมลายเซ็นต์กลุ่มเสี่ยง/ป่วยที่สมัครใจในการทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนที่จะต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ

ภาคบ่าย อบรม.อสม.และแกนนำจำนวน 30คนในการใช้งานระบบเยี่ยมบ้านและระบบกลุ่มของ iMed@home พร้อมสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมาย แนวคิด แนวทางดำเนินการ

-การติดตั้งแอพ iMed@home สมัครสมาชิก การแก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคล

-การเยี่ยมบ้าน...การเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ การบันทึกการเยี่ยมบ้าน การถ่ายภาพ การสำรวจความต้องการ การวัดสัญญาณชีพ การวัด ADL

-การทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายบุุคคล ผ่านผู้ป่วยสมมติชื่อสมศรี ทดสอบ

-การทำแผนสุขภาวะรายคน

ต่อด้วยการมอบหมายภารกิจการลงพื้นที่ทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคน เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง 200 คน กลุ่มป่วย 300 คน โดยอสม.ทั้ง 11 หมู่บ้าน(หมู่ละ 3-5 คน)ที่ผ่านการอบรมจะมีกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ย 1 ต่อ 10-15 คนไปดำเนินการ (กรณีที่ไม่ได้มาอบรม รพ.สต.จะนัดหมายมาฝึกการใช้งานต่อไป) สรุปแนวทางดำเนินการ พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์ "iMedควนโส" ในการสื่อสารร่วมกัน

1.อสม.ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื่้นที่ ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายถึงผลที่จะได้รับหากร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้สถานะสุขภาวะของตนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงและสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยสอบถามความสมัครใจพร้อมลงรายมือชื่อสมัครใจเข้าร่วม กรณีไม่พร้อมก็สามารถปฏิเสธ

2.กรณีต้องการร่วมให้กำหนดผู้ที่จะร่วมทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนร่วมกัน ได้แก่ จิตอาสา ผู้ดูแล หรือกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยดำเนินการเอง และจับคู่กันดำเนินการ

3.จัดทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนผ่านแอพ iMed@home

-ติดตั้งแอพ สม้ครสมาชิก กรณีผู้ปวย/กลุ่มเสี่ยงต้องการดำเนินการเอง

-กรณีจิตอาสาทำให้ เพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ในระบบเยี่ยมบ้าน>บันทึกข้อมูลพื้นฐาน>จัดทำแผนคัดกรอง(ข้อมุลพื้นฐาน>แบบคัดกรองสุขภาวะรายคน สิ้นสุดตรงที่ความต้องการ)

-จิตอาสาแจ้งรายชือกลุ่มเสี่ยง/ป่วยให้ Admin ดึงรายชื่อเข้าสู่ระบบกลุ่ม ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

-ทีมกลางนำข้อมูลที่มีการประมวลผลในระบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมุลภาพรวม จัดเวทีคืนข้อมูลและจัดทำแผนชุมชนและธรรมนูญชุมชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป้าหมาย 150 คน จิตอาสาประสานตัวแทนกลุ่มเสี่ยง/ป่วยจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

-ประชุมทีม ศจพ.ต.ควนโสเพื่อรับทราบข้อมูลภาพรวม ร่วมกำหนดแนวทางสนับสนุนการให้บริการสาธารณะสนองตอบต่อความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-จิตอาสาและกลุ่มเสี่ยง/ป่วยทำแบบคัดกรองสุขภาวะซ้ำทุก 3 เดือน และทำซ้ำทุกเดือนในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย และกลุ่มป่วย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน