"Sandbox พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.ป่าขาด ประสานพชต.และร่วมคัดกรองสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย500คน"

by punyha @24 ม.ค. 67 11:44 ( IP : 171...240 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1706x960 pixel , 190,669 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 192,239 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,842 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 175,258 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 184,592 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 181,205 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 79,142 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 71,226 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 188,341 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 204,107 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 203,882 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 85,531 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 112,684 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,732 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 160,070 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 120,246 bytes.
 • photo , 1858x880 pixel , 182,479 bytes.
 • photo , 1858x880 pixel , 176,455 bytes.
 • photo , 1858x880 pixel , 179,943 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 169,207 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 134,145 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,040 bytes.

"Sandbox พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.ป่าขาด ประสานพชต.และร่วมคัดกรองสุขภาวะกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย500คน"

วันที่ 19 มกราคม 2567 โครงการวิจัยเพื่อรองรับการถ่ายโอนรพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาฯ จัดเวทีประสานความร่วมมือพัฒนาระบบบริการสาธารณะในพื้นที่ตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จ .สงขลา ณ รพ.สต.ป่าขาด มีหน่วยงานและเครือข่ายเข้าร่วมทั้งเช้าและบ่ายรวม 69คน

ภาคเช้า ภาคีระดับอำเภอประกอบด้วยอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ พัฒนาชุมชน รพ.สิงหนคร สกร. ศูนย์ฟื้นฟูฯแรงงาน รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอ และทีมกลไกพชต.ประกอบด้วยอบต.ป่าขาด รพ.สต. 2 แห่ง ประธานอสม. ประธานชมรมผู้สูงอายุ ท้องที่ และเครือข่ายประชุมร่วมกับทีมกลาง อบจ.สงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัด/มูลนิธิชุมชนสงขลา ม.ราชภัฎสงขลา รับรู้แนวคิดแนวทาง "เติมสุขโมเดล" ที่จะมีความร่วมมือเติมเต็มระบบบริการสาธารณะที่มีทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาให้เกิด center ในส่วนของข้อมูลกลางจังหวัด/อำเภอ ระบบขนส่งสาธารณะรับส่งผู้ป่วย บุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุ การปรับสภาพบ้าน และความร่วมมือกับพชอ.สิงหนคร และแนวทางดำเนินการร่วมกับกลไกพชต.ในตำบล โดยเฉพาะป่าขาดที่จะนำร่องพัฒนาระบบ นำระบบกลุ่มปิด iMed@home มาใช้เป็นเครื่องมือในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะวัยแรงงานและผู้สูงอายุ

ที่ประชุมจัดตั้ง Admin ตำบล 1 คน ประสานหน่วยงานสำคัญ โดยเฉพาะพชต.ให้ส่งทีมและเจ้าหน้าที่เข้ามาสู่ระบบกลางของการทำงานร่วมกัน

ภาคบ่าย เป็นการทำความเข้าใจและอบรมการใช้ระบบกลุ่มปิด iMed@้home ให้กับอสม.และจิตอาสาในการคัดกรองสุขภาวะของกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยในส่วนของผู้สูงอายุและวัยแรงงานที่มีจำนวน 503 คน มีอสม.เข้าร่วม 25 คนรวมถึงตัวแทนหน่วยงานระดับตำบล อำเภอเข้าร่วมอีกจำนวนหนึ่ง

ทุกคนติดตั้งแอพฯ สมัครสมาชิก และเรียนรู้การใช้งานระบบเยี่ยมบ้าน จากนั้นฝึกใช้งานทำแบบคัดกรองสุขภาวะกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย และการทำแผนสุขภาวะรายคน/แผนบริการ พร้อมกับจัดระบบการทำงาน จัดตั้งกลุ่มไลน์ตำบลในส่วนกลุ่มข้อมูลการคัดกรอง ชื่อ "ข้อมูลป่าขาด" และกลุ่มพชต.ป่าขาดเพื่อประสานกลไกประสานการทำงานระดับตำบล

Admin ตำบลตั้งชื่อกลุ่มในระบบ ดึงหน่วยงานเข้าสู่ระบบสมาชิก และนัดหมายทีมอสม.ลงไปคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย ในส่วนนี้จะต้องดำเนินการร่วมกันกับกลุ่มเสี่ยง/ป่วยเพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของร่วม รายงานการคัดกรองแจ้งรายชื่อกลุ่มเสี่ยง/ป่วยในกลุ่มไลน์ เพื่อให้ admin ดึงรายชื่อกลุ่มเสี่ยง/ป่วยเข้าสู่ระบบกลุ่ม ให้แล้วเสร็จในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และนัดหมายคัดกรองซ้ำทุก 3 เดือน หากพบกลุ่มเสี่ยงจะป่วยให้คัดกรองทุก 1 เดือนหากไม่ดีขึ้นให้ส่งพบแพทย์

หลังคัดกรองฯระบบกลุ่มจะประมวลผลข้อมูลภาพรวม ทีมจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนัดหมายคืนข้อมูลกับกลุ่มเสี่ยงและตัวแทนชุมชนเพื่อจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญสุขภาวะในการช่วยเหลือดูแลสมา่ชิกในชุมชนด้วกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ณ วัดป่าขาด เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน(กลุ่มเสี่ยง/ป่วย 100 คน)


สรุปแนวทางดำเนินการ

1.อสม.ที่ได้รับมอบหมาย ลงพื่้นที่ ทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายถึงผลที่จะได้รับหากร่วมดำเนินการ โดยเฉพาะการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับรู้สถานะสุขภาวะของตนพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงและสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยสอบถามความสมัครใจ

2.กรณีต้องการร่วมให้กำหนดผู้ที่จะร่วมทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนร่วมกัน ได้แก่ จิตอาสา ผู้ดูแล หรือกลุ่มเสี่ยง/ผู้ป่วยดำเนินการเอง และจับคู่กันดำเนินการ

3.ขั้นตอนจัดทำแบบคัดกรองสุขภาวะรายคนผ่านแอพ iMed@home

-ติดตั้งแอพ สม้ครสมาชิก กรณีผู้ปวย/กลุ่มเสี่ยงต้องการดำเนินการเอง

-กรณีจิตอาสาทำให้ เพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ในระบบเยี่ยมบ้าน>หน้าข้อมูลผู้ป่วย>คัดกรองสุขภาวะรายบุคคล(ข้อมุลพื้นฐาน>แบบคัดกรองสุขภาวะรายคน สิ้นสุดตรงที่ความต้องการ)

-จิตอาสาแจ้งรายชือกลุ่มเสี่ยง/ป่วยให้ Admin ดึงรายชื่อเข้าสู่ระบบกลุ่ม ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

-ทีมกลางนำข้อมูลที่มีการประมวลผลในระบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมุลภาพรวม จัดเวทีคืนข้อมูลและจัดทำแผนชุมชนและธรรมนูญชุมชน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เป้าหมาย 150 คน จิตอาสาประสานตัวแทนกลุ่มเสี่ยง/ป่วยจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม

-ประชุมทีม พชต.เพื่อรับทราบข้อมูลภาพรวม ร่วมกำหนดแนวทางสนับสนุนการให้บริการสาธารณะสนองตอบต่อความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต

-จิตอาสาและกลุ่มเสี่ยง/ป่วยทำแบบคัดกรองสุขภาวะซ้ำทุก 3 เดือน และทำซ้ำทุกเดือนในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย และกลุ่มป่วย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน