"success เมืองควนลัง สงขลา"

by punyha @24 พ.ย. 66 11:33 ( IP : 171...208 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1706x960 pixel , 170,198 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 171,550 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 96,258 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 132,087 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 120,362 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 59,228 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 204,216 bytes.
 • photo , 2048x1152 pixel , 185,731 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 76,410 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 121,355 bytes.
 • photo , 1680x974 pixel , 89,948 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 114,702 bytes.
 • photo , 1593x896 pixel , 122,553 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 106,737 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 108,201 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 123,364 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 100,112 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 137,451 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 96,775 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 131,249 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 111,762 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 164,895 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 149,046 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 86,554 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 128,907 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 121,877 bytes.

"success เมืองควนลัง สงขลา"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองควนลัง จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส้มโอ ทม.ควนลัง

ทั้งนี้โครงการนำร่องมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ วางแผนและพัฒนากลไกความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและรับมือภัยพิบัติ พื้นที่ลุ่มน้ำควนลังที่ประกอบด้วยคลองวาด คลองต่ำ ตลองนนท์ คลองสอ เป้าหมาย คือ พัฒนากลไกความร่วมมือระดับเมือง การสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำและการส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้ดำเนินการไปจนใกล้สิ้นสุดโครงการ

ผลผลิตสำคัญคือ แนวทางการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายผู้ใช้น้ำจำนวน 39 คน และวิสาหกิจเกษตรสุขภาพควนลังเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการนำร่องที่คลองสอ เพื่อการกักเก็บน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อการเตือนภัย เพื่อเข้าสู่ระบบงบประมาณของสทนช.ผ่านการทำงานกับทม.ควนลัง

ภาคีเครือข่ายที่เข้าประชุมประกอบด้วย

1.สำนักงานชลประทานที่ 16

2.เทศบาลเมืองควนลัง

3.เกษตรอำเภอหาดใหญ่

4.สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา

5.สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

6.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

7.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12

8.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต้

9.ศูนย์การเรียนรู้ตำบลควนลัง

10.ประธานเครือข่ายชุมชน ทม.ควนลัง

11.ประธานกลุ่มส้มโอหอม ทม.ควนลัง

12.ตัวแทนกลุ่มชาวนาข้าว ทม.ควนลัง

13.ตัวแทนกลุ่มพืชผักผสมผสาน ทม.ควนลัง

14.ตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทม.ควนลัง

15.ตัวแทนชุมชน ทม.ควนลัง

16.ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

18.ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลา

19.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ข้อเสนอแนะสำคัญและแนวทางความร่วมมือ

1)สังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพของลุ่มน้ำ รวมถึงความต้องการของผู้ใช้น้ำ/เกษตรกร ในส่วนที่สามารถเสนอแนะได้เพื่อการผลักดันเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแผนดำเนินการต่อไป

2)กรณีการจัดการน้ำให้กับเกษตรกรรายย่อยหรือผู้ใช้น้ำ สามารถขอการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน กรณีจัดทำบ่อจิ๋วในพื้นที่สวนของตน รวมถึงทรัพยากรน้ำบาดาลสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันได้ไม่ต่ำกว่า 60 ไร่

3)การเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน และเสนอแนะทิศทางการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ให้ประสานภาคีหลักได้แก่ อบจ. โยธาธิการและผังเมือง กองแผนของทุกอปท.ในพื้นที่ ศูนย์จัดการภัยพิบัติม.อ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.ชลประทานและชลประทานที่ 16 ทรัพยากรน้ำที่ 8 ศูนย์อุตุฯ ปภ.สถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรอำเภอ ประสานข้อมูลแผน 5 ปีที่เกี่ยวข้องกับทิศการพัฒนาเชิงพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ลุ่มน้ำมานำเสนอในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3 นำมาสู่การวิเคราะห์ทิศทางอนาคตของเมืองควนลัง และคำนวณปริมาณการใช้น้ำที่จะเกิดขึ้น นำมาสู่การกำหนดทิศทางการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน