"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"

by punyha @24 พ.ย. 66 11:25 ( IP : 171...208 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1280x960 pixel , 185,830 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 143,793 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 71,385 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 73,651 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 65,301 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 90,448 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 86,221 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 126,998 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 82,472 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 63,011 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 50,336 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,068 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,124 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,855 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,227 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,927 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 160,887 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,658 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 68,792 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 76,510 bytes.

"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองปาดังเบซาร์ จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม ทม.ปาดังเบซาร์

สาระสำคัญ

ปาดังเบซาร์เมืองหน้าด่านที่ประสบปัญหามลภาวะฝุ่นจากการขนส่งบริเวณด่านศุลกากร ส่งผลกระทบอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง จากข้อมูลของโรงพยาบาลปาดัง เด็กอายุ 0-12 ปี ได้รับผลกระทบต่อระบบหายใจ ตาแดงและโรคผิวหนัง

ซึ่งหน่วยงานและองค์กรภาคีในพื้นที่ มีความตระหนักและมีมาตรการในการเฝ้าระวังและลดผลกระทบ เช่น ด่านศุลกากร ตำรวจภูธรปาดัง โรงเรียนบ้านปาดัง เทศบาลเมืองปาดัง โรงเรียนเทศบาลปาดัง ด่านตรวจคนเข้าเมือง สสอ.สะเดา ชมรมจักรยาน ทสจ.สงขลา ตัวแทนชุมชน ฯลฯ เช่น การจัดทำแนวเขตขาวแดงจุดจอดและดับเครื่องยนต์ ปลูกต้นไม้ ลดมลพิษจากครัวเรือน หรือมาตรการทางสังคม เช่น คนปาดังทุกคนต้องสวมใส่แมส

ทั้งนี้ จะมีประสานงานการขับเคลื่อนผ่านกลไกกรรมการอำนวยการและคณะทำงานปฏิบัติการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองปาดังเบซาร์ต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน