"แผนชุมชนสนามบิน เมืองบ่อยาง"

by punyha @21 พ.ย. 66 11:29 ( IP : 182...186 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x541 pixel , 81,788 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,451 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 100,561 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 104,751 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 101,389 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 115,335 bytes.
 • photo , 960x1702 pixel , 219,452 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 116,633 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 96,126 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 104,602 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,668 bytes.

"แผนชุมชนสนามบิน"

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงาน success เมืองบ่อยาง นัดแกนนำและสมาชิกชุมชนสนามบิน ทน.สงขลา มาร่วมทำแผนชุมชนเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุเล่าว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ราวปี 2480 อดีตเป็นเพียงป่ายาง(ละหุ่ง) ป่าพร้าว ต่อมาเริ่มมีชุมชนมาบุกเบิกสร้างบ้านอยู่ และขยายชุมชนมาเรื่อยๆ หลายคนมาจากต่างถิ่น อาทิ ลำปาง ระโนด สิงหนคร หาดใหญ่ มาทำงานรับจ้างบ้าง รับราชการบ้าง

ชุมชนได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะการทำแผน มีข้อสรุปดังนี้

1.เป้าหมายแผน 5 ปี พ.ศ.2567-2572 ชุมชนสนามบินจะเป็นชุมชนสีเขียว มีความสามัคคี มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.ยุทธศาสตร์สำคัญประกอบด้วย

2.1 ด้านที่อยู่อาศัย ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการเช่าที่และความเห็นในการพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าที่เป็นประตูด่านหน้าของเมิืองสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับร่วมปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม

-ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้

-ปรับปรุงหน้าบ้านให้สะอาด ความสะอาดในบ้าน

-ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

-ชุมชนร่วมกันจัด big cleaning ทุกปี

-ควบคุมสัตว์เลี้ยงของตนเองไม่ให้ถ่ายเรี่ยราด

2.2 ด้านการรองรับสังคมสูงวัย

มิติด้านสุขภาพ อสม.คัดกรองและคืนข้อมูลสุขภาพให้กับสมาชิก พร้อมกับรับสมัครผู้สนใจจะปรับพฤติกรรม ทำแผนสุขภาพชุมชน รวมกลุ่มออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย ลดอาหารหวานมันเค็ม ทำกิจกรรมผ่านเงินกองทุนสุขภาพตำบล

มิติด้านสังคม รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เปิดห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัย ทำกิจกรรมลดรายจ่าย เสริมรายได้ สร้างความสัมพันธฺ์ที่ดีต่อกัน สร้างความรักความสามัคคี หันหน้ามาคุยกัน รู้จักกัน ทุกอาทิตย์ที่สองของเดือน 9.00-12.00 น. นำอาหารมารับประทารร่วมกัน ณ สถานที่ลานจอดรถ...หาพื้นที่กลางของชุมชนเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดกลุ่มline ดึงสมาชิกในชุมชนเป็นช่องทางสื่อสารข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวต่างๆ

มิติด้านเศรษฐกิจ สำรวจต้นทุนศักยภาพ บุคลากร ช่องทางสร้างรายได้ ที่จะช่วยเหลือกันและกัน รวมกลุ่มแม่บ้านปลูกผัก กล้าไม้ นำของใช้มือสองมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ งานช่าง งานฝีมือ การรวมกลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างรับส่งสินค้าให้ผู้บริโภค ฯลฯ เพิ่มการออมก่อนเกษียณ

มิติด้านสภาพแวดล้อม สำรวจคูระบายน้ำ ชี้จุดเสี่ยงที่มีน้ำท่วมขัง เพิ่มช่องทางระบายน้ำ จัดการต้นไม้ใหญ่ ทางผ่านลม ปรับสภาพบ้านให้แข็งแรง ป้องกันการลื่นล้ม

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน